2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
Év­for­du­lók az ETSZK-n
Címkék: Egyetemi Élet
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Egész­ség­tu­do­má­nyi és Szo­ci­á­lis Kép­zé­si Ka­ra két év­for­du­lót is ün­ne­pel az idén. Áp­ri­lis 16-án (pén­te­ken) a kar „A” épü­le­té­ben (Te­mes­vá­ri krt. 31.) a sze­ge­di gyógy­tor­nász­kép­zés huszadik születésnapja al­kal­má­ból ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ülést tar­ta­nak. Az ülés cél­ja a szak­mai is­me­re­tek bő­ví­té­sén túl a ré­gen nem lá­tott ba­rá­tok­kal, is­me­rő­sök­kel, kol­lé­gák­kal tör­té­nő kö­tet­len be­szél­ge­tés. Má­jus 20-21-én (csü­tör­tök-pén­tek) a fa­kul­tás „B” épü­le­té­ben (Bal fa­sor 39-45.) ren­de­zi meg a Szo­ci­á­lis Mun­ka és Szo­ci­ál­po­li­ti­ka Tan­szék a „Szo­ci­á­lis mun­ka és tár­sa­dal­mi kör­nye­zet” cí­mű kon­fe­ren­ci­át a szo­ci­á­lis­mun­kás-kép­zés el­in­dí­tá­sá­nak hu­sza­dik év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból.
Bezár