2022. szeptember 29., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
Még a kaktusz sem élhet víz nélkül
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Fü­vész­kertje sok ér­de­kes prog­ra­mot szer­vez an­nak ér­de­ké­ben, hogy mi­nél töb­ben, a ki­seb­bek és az idő­seb­bek is meg­is­mer­hes­sék Föl­dünk nö­vény­vi­lá­gát, a kör­nye­zet­vé­de­lem je­len­tő­sé­gét. A Víz Vi­lág­nap­já­hoz kap­cso­ló­dó­an már­ci­us 22-e és 31-e kö­zött im­már ne­gye­dik al­ka­lom­mal tar­ta­nak já­té­kos, in­te­rak­tív ki­ál­lí­tást az óvo­dás, is­ko­lás, va­la­mint idén elő­ször a gim­na­zis­ta osz­tá­lyok, cso­por­tok ré­szé­re.
Címkék: Egyetemi Élet
viz
Interaktív kiállítás a szemléletformálásért. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
A ki­ál­lí­tás kö­zép­pont­já­ban ter­mé­sze­te­sen a víz áll mint az élő­lé­nyek él­te­tő ele­me és él­te­tő kö­ze­ge. A víz fon­tos­sá­ga és az em­be­ri­ség víz­pa­zar­ló, kör­nye­zet­szen­­nye­ző élet­mód­ja te­szi szük­sé­ges­sé, hogy már egé­szen kis kor­tól kez­dő­dő­en meg­is­mer­ked­je­nek a gye­re­kek azok­kal az ár­tal­mas ha­tá­sok­kal, amik be­fo­lyá­sol­hat­ják a vi­ze­ink mi­nő­sé­gét.
A ren­dez­vény­re ed­dig el­lá­to­ga­tó cso­por­tok szó­ra­koz­ta­tó for­má­ban be­szél­get­tek a fog­lal­ko­zá­so­kat ve­ze­tő bi­o­ló­gus­sal a víz nél­kü­löz­he­tet­len­sé­gé­ről, szen­­nye­zé­sé­nek ha­tá­sa­i­ról, a tisz­ta ivó­víz vé­del­mé­nek le­he­tő­sé­ge­i­ről. Hasz­nos in­for­má­ci­ó­kat kap­tak töb­bek kö­zött ar­ról is, mi­ként le­het ta­ka­ré­kos­kod­ni a víz­zel, ho­gyan al­kal­maz­kod­nak a ví­zi és a si­va­ta­gi nö­vé­nyek az ext­rém vi­szo­nyok­hoz, ké­pes-e a víz ere­je át­for­mál­ni egy táj ar­cu­la­tát, és hogy mi ha­tá­roz­za meg a ta­la­jok fo­lya­dék­át­eresz­tő ké­pes­sé­gét. A kí­sér­le­tek­ben a gye­re­kek sa­ját ma­guk is részt vet­tek, meg­mér­het­ték a kü­lön­bö­ző tí­pu­sú vi­zek pH-ér­té­két, ki­pró­bál­hat­ták, hogy az el­té­rő sű­rű­sé­gű fa­tes­tek ho­gyan vi­sel­ked­nek víz­be me­rít­ve, de azt is meg­fi­gyel­het­ték, hogy va­jon le­het-e szi­tá­ban vi­zet hor­da­ni. Mind­ezek mel­lett meg­is­mer­ked­tek szá­mos ví­zi­nö­vén­­nyel, az ap­ró bé­ka­len­csé­vel, a kagy­ló­tu­taj­jal, a nád­dal és a fe­hér tün­dér­ró­zsá­val, me­lye­ket meg is érint­het­tek, mik­ro­szkóp alatt is szem­ügy­re ve­het­tek.
Az SZTE Fü­vész­kert má­sod­szor­ra kap­cso­ló­dott be a Víz Vi­lág­nap­já­hoz fű­ző­dő Sze­ged vá­ro­si ren­dez­vény­so­ro­zat­ba, az Atikövizig, a Ma­gyar Hid­ro­ló­gi­ai Tár­sa­ság Sze­ge­di Te­rü­le­ti Szer­ve­ze­te, a Sze­ge­di Víz­mű Zrt., il­let­ve a Sze­ge­di Vadas­park mel­lett mint Víz Vi­lág­na­pi pec­sét­gyűjtőhe­ly. A már­ci­us 5-e és áp­ri­lis 16-a kö­zött tar­tó pe­csét­gyűj­tés so­rán a hely­szí­nek­re ki­lá­to­ga­tó cso­por­tok a rész­vé­te­li lap­juk­ra kap­hat­nak bé­lye­ge­ket. A leg­alább egyet ös­­sze­gyűj­tők kö­zött egy Sze­ged kör­nyé­ki ha­jó­ki­rán­du­lást sor­sol­nak ki a szer­ve­zők, amire így a fü­vész­ker­ti prog­ra­mon részt­ve­vők­nek is esé­lyük le­het.
Né­meth Ani­kó, az SZTE Fü­vész­kert igaz­ga­tóhe­lyet­te­se la­punk­nak el­mond­ta, hogy az in­te­rak­tív ki­ál­lí­tás leg­főbb cél­ja az is­me­ret­ter­jesz­té­sen túl a szem­lé­let­for­má­lás. A gye­re­kek min­den al­ka­lom­mal na­gyon ér­dek­lőd­tek, szí­ve­sen ki­pró­bál­ták a kí­sér­le­te­ket, a fel­ada­tok­ban is élén­ken részt vet­tek, hi­szen ők még na­gyon nyi­tot­tak a vi­lág dol­ga­i­ra. Kis irá­nyí­tás­sal gyor­san meg­lát­ják az ös­­sze­füg­gé­se­ket, így ha szem­lé­le­te­sen, já­té­kos for­má­ban hív­ják fel a fi­gyel­mü­ket va­la­mi­lyen prob­lé­má­ra, ak­kor kön­­nye­dén meg­ér­tik an­nak fon­tos­sá­gát. Hoz­zá­tet­te, fel kell vál­lal­ni­uk, hogy egé­szen fi­a­tal kor­tól kezd­ve olyan kör­nye­zet­tu­da­tos szem­lé­let­re ta­nít­sák a gyer­me­ke­ket, ami őket és a szü­le­i­ket is ar­ra sar­kall­hat­ja, hogy óv­ják a kö­rü­löt­tük lé­vő ter­mé­sze­tet.
Az SZTE Fü­vész­kert a víz­ről szó­ló ki­ál­lí­tá­son kí­vül 2010-ben több iz­gal­mas ese­ményt szer­vez még az ér­dek­lő­dők­nek. Áp­ri­lis 5-én, hús­vét­hét­főn a gyer­me­ke­ket és a csa­lá­do­kat kéz­mű­ves-fog­lal­ko­zás­ra vár­ják, a hó­nap vé­gén pe­dig a Föld Nap­já­hoz kap­cso­ló­dó­an is­me­ret­ter­jesz­tő prog­ra­mo­kat tar­ta­nak az óvo­dá­sok­nak és az is­ko­lá­sok­nak. A fü­vész­kert mind­egyik ren­dez­vé­nyén meg­pró­bál­ja ­hang­sú­lyoz­ni a nö­vény- és ál­lat­vi­lág sok­szí­nű­sé­gét, hi­szen an­nak mi­nél ala­po­sabb meg­is­me­ré­sé­vel kö­ze­lebb ke­rül­he­tünk a min­ket kö­rül­ve­vő ter­mé­szet meg­őr­zé­sé­hez.

Du­dás Szil­via

Bezár