2022. szeptember 29., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
A Só­fi-ala­pít­vány ösz­tön­díj-kon­fe­ren­ci­á­ja
Az SZTE Sófi Jó­zsef a Sze­ge­di Te­het­sé­ge­kért Ala­pít­vá­nya im­már he­te­dik al­ka­lom­mal ren­dez­te meg ösz­tön­díj-kon­fe­ren­ci­á­ját. A már­ci­us 24-i ren­dez­vé­nyen hét mes­ter­kép­zés­ben részt ve­vő és ki­lenc dok­toran­dusz bi­o­ló­gus­hall­ga­tó mu­tat­ta be tu­do­má­nyos ku­ta­tá­si te­rü­le­tét a Sze­ge­di Bi­o­ló­gi­ai Köz­pont­ban, a két ka­te­gó­ria leg­jobb­ját 100-100 ezer fo­rin­tos ösz­tön­díj­jal ju­tal­maz­zák.
Címkék: Egyetemi Élet

A ta­lán min­den ed­di­gi­nél szín­vo­na­la­sabb és szo­ro­sabb ver­seny­ben a zsű­ri hos­­szas ta­nács­ko­zást kö­ve­tő­en tu­dott csak dön­tést hoz­ni. Bi­o­ló­gus mes­ter­kép­zés ka­te­gó­ri­á­ban az el­ső dí­jat az ötöd­éves Wal­ter Fru­zsi­na (té­ma­ve­ze­tő­je: De­li Má­ria, az MTA SZBK Bio­fi­zi­kai In­té­zet Mo­le­ku­lá­ris Neu­ro­bi­oló­giai Cso­port tu­do­má­nyos fő­mun­ka­tár­sa) nyer­te el. A dok­toran­dus­zok kö­zül Szebeni Gá­bor Já­nos har­mad­éves PhD-hallgató (a 2009. évi har­ma­dik he­lye­zett) bi­zo­nyult a leg­jobb­nak (té­ma­ve­ze­tő­je: Mo­nos­to­ri Éva, az MTA SZBK Ge­ne­ti­kai In­té­zet Lim­foci­ta Jel­át­vi­te­li Cso­port tu­do­má­nyos ta­nács­adó­ja). A két győz­tes­nek a kon­fe­ren­cia dísz­ven­dé­ge, Orosz Lász­ló aka­dé­mi­kus, a sze­ge­di Ge­ne­ti­kai Tan­szék ala­pí­tó­ja, a JATE és az EL­TE Ge­ne­ti­kai Tan­szék­ének egy­ko­ri tan­szék­ve­ze­tő pro­fes­­szo­ra ad­ta át az ok­le­ve­let és a dí­szes ván­dor­ser­le­get.

sofi
Walter Fruzsina és Szebeni Gábor a győzteseknek járó vándorserlegekkel. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
Wal­ter Fru­zsi­na a Sze­ge­di Egye­tem­nek el­mond­ta: las­san két és fél éve dol­go­zik De­li Má­ri­á­val. A vér-agy gát sej­tes mo­del­le­zé­sé­vel fog­lal­ko­zik. Egy a ke­mo­te­rá­pi­ás ké­szít­mé­nyek ha­tá­sát fo­ko­zó szert tesz­tel­tek, ami a gyógy­szer­fej­lesz­tés kli­ni­kai har­ma­dik fá­zi­sá­ban van, s prosz­ta­ta- és mell­rá­kos be­te­gek­nél nagy­mér­té­kű túl­élést ered­mé­nye­zett citosz­tatikumokkal, egyéb ke­mo­te­rá­pi­ás sze­rek­kel együtt al­kal­maz­va. Ha to­vább is si­ke­res lesz a fej­lesz­tés, a szert az agy­tu­mor­ok ke­ze­lé­sé­ben sze­ret­nék majd hasz­no­sí­ta­ni. Fru­zsi­na – aki nyert már he­lyi TDK-t, az OTDK-n pe­dig kü­lön­dí­jas volt – rö­vid tá­vú cél­ja, hogy dok­toran­duszként Sze­ge­den, je­len­le­gi té­ma­ve­ze­tő­jé­vel foly­tas­sa ta­nul­má­nya­it. Rég­óta fel­tett szán­dé­ka, hogy ku­ta­tó le­gyen, s ezért a to­váb­bi­ak­ban is min­dent meg­tesz majd.
Szebeni Gá­bor Já­nos, aki 2005 óta dol­go­zik Mo­nos­to­ri Éva cso­port­já­ban, har­ma­dik al­ka­lom­mal vett részt a bi­o­ló­gu­sok Só­fi-ver­se­nyén. 2007-ben még az „egye­te­mis­ta” ka­te­gó­ri­á­ban lett má­so­dik, 2009-ben pe­dig a PhD-sok kö­zött har­ma­dik. Most vég­re a do­bo­gó leg­fel­ső fo­ká­ra lép­he­tett, ami­nek rend­kí­vü­li mó­don örült. Mint meg­tud­tuk tő­le, azt vizs­gál­ja, hogy az úgy­ne­ve­zett mesenchymális ős­sej­tek és az ál­ta­luk ter­melt galek­tin ho­gyan be­fo­lyá­sol­ják az em­lő­rák és a bőr­rák fej­lő­dé­sét egér­mo­dell­ben. Nem vé­let­len – em­lí­ti –, hogy a rák­kal kap­cso­la­tos ku­ta­tás nép­sze­rű és fel­ka­pott te­rü­let­nek szá­mít a jö­vő bi­o­ló­gu­sai szá­má­ra. Ki ne sze­ret­ne olyan új me­cha­niz­mu­so­kat fel­is­mer­ni, me­lye­ket a gyó­gyí­tás­ban fel le­het hasz­nál­ni? A nyer­tes egyéb­ként az év vé­gén vagy jö­vő­re sze­ret­né be­fe­jez­ni PhD-tanulmányait. Ezt kö­ve­tő­en há­rom évet kül­föld­ön (USA vagy EU) töl­te­ne, hogy más la­bo­ra­tó­ri­u­mi kör­nye­zet­ben új mód­sze­re­ket is­mer­jen meg.
A mes­ter­kép­zés­ben ta­nu­lók kö­zül az ötöd­éves bi­o­ló­gus Balla Gyu­la (a 2009. évi győz­tes) a má­so­dik, míg az ugyan­csak vég­zős Tö­rök Nó­ra a har­ma­dik dí­jat nyer­te; a PhD-hallgatók kö­zött Biczó Györ­gy és Poór Pé­ter vég­zett még a kép­ze­let­be­li do­bo­gón. A leg­job­ban sze­re­pelt hall­ga­tók té­ma­ve­ze­tő­i­nek mun­ká­ját is el­is­mer­ték: De­li Má­ri­át a Fer­enczy La­jos-díj­jal, Mo­nos­to­ri Évát pe­dig a Far­kas Ti­bor-díj­jal tün­tet­ték ki. Az el­is­me­ré­se­ket Vígh Lász­ló aka­dé­mi­kus (MTA SZBK Bio­ké­mi­ai In­té­zet) ad­ta át a szak­em­be­rek­nek.

Pin­tér M. La­jos

Bezár