2023. december 7., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
A te­het­sé­ge­kért
Im­már ha­gyo­mány, hogy már­ci­us 25-én, Bar­tók Bé­la szü­le­té­sé­nek év­for­du­ló­ján tart­ják a Te­het­ség Nap­ját. Ek­kor ad­ják át a Sze­ged If­jú Te­het­sé­ge és a Sze­ged If­jú Te­het­sé­gé­ért dí­ja­kat, s eb­ből az al­ka­lom­ból szá­molt be Hat­va­ni Lász­ló aka­dé­mi­kus a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men fo­lyó te­het­ség­gon­do­zó mun­ká­ról.
Címkék: Egyetemi Élet
tehetseg
Farkas Gábor (jobbra) Szeged egyik ifjú tehetsége.
A Szé­che­nyi­-dí­jas ma­te­ma­ti­kus, az SZTE Ana­lí­zis Tan­szék­ének pro­fes­­szo­ra el­mond­ta, a sze­ge­di te­het­ség­gon­do­zás ered­mé­nye­i­nek meg­őr­zé­se és to­vább­fej­lesz­té­se ér­de­ké­ben az egye­tem és a vá­ros 2006-ban hoz­ta lét­re a Te­het­ségta­ná­csot. Az ön­kor­mány­zat és az SZTE szak­em­be­rei mel­lett ne­ves spor­to­lók­ból – Lékó Pé­ter, Me­zei Ri­chárd – va­la­mint köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek­ből, mű­vé­szek­ből – Sófi Jó­zsef, Ki­rály Le­ven­te – ál­ló szer­ve­zet cél­ja, hogy ös­­sze­han­gol­ja és se­gí­tse a kö­zép­is­ko­lás­ok és az egye­te­mi hall­ga­tók te­het­ség­gon­do­zá­sát.
A Te­het­ségta­nács a sze­ge­di ön­kor­mány­zat­tal kö­zö­sen há­rom ösz­tön­dí­jat (Esélyt a kö­zép­is­ko­lai te­het­ség­nek, Te­het­ség­gon­do­zó dok­toran­dusz-ösztöndíj és Te­het­ség­gon­do­zó sport­ösz­tön­díj) ala­pí­tott. Ed­dig ki­lenc­ven hall­ga­tó és di­ák ré­sze­sült az el­is­me­ré­sek va­la­me­lyik­ében.
A szer­ve­zet az ösz­tön­dí­jak mel­lett ta­nács­adás­sal is se­gí­ti a fi­a­ta­lo­kat és az őket ok­ta­tó pe­da­gó­gu­so­kat, és fon­tos fel­ada­ta a már vég­zett hall­ga­tók „utánkö­ve­té­se”, a vis­­sza­csa­to­lá­sok ös­­sze­gyűj­té­se is – mond­ta a ta­nács mun­ká­já­ban részt ve­vő ma­te­ma­ti­kus.
ELISMERÉS
A Te­het­ség Nap­ja al­kal­má­ból az or­szá­gos és nem­zet­kö­zi ver­se­nye­ken nyúj­tott ki­emel­ke­dő tel­je­sít­mé­nyé­ért a sze­ge­di köz­gyű­lés Sze­ged If­jú Te­het­sé­ge dí­jat ado­má­nyo­zott Cson­ka Ba­lázs­nak (Ti­sza-par­ti Ál­ta­lá­nos Is­ko­la), Do­bi Já­nos­nak (Király-König Pé­ter Ze­ne­is­ko­la), Far­kas Gá­bor­nak (Sze­ge­di Mű­sza­ki és Kör­nye­zet­vé­del­mi Kö­zép­is­ko­la és Szak­kép­ző Is­ko­la Gá­bor Dé­nes Tag­in­téz­mé­nye), Mes­ter Már­ton­nak (Rad­nó­ti Mik­lós Gim­ná­zi­um) és Var­ga Ádám­nak (SZTE Ságvári End­re Gya­kor­ló Gim­ná­zi­um). Fel­ké­szí­tő ta­ná­ra­ik – Her­pai Jó­zsef (Ti­sza-par­ti Ál­ta­lá­nos Is­ko­la), Szelezsán Ist­ván (Király-König Pé­ter Ze­ne­is­ko­la), Masa Lász­ló (Sze­ge­di Mű­sza­ki és Kör­nye­zet­vé­del­mi Kö­zép­is­ko­la és Szak­kép­ző Is­ko­la Gá­bor Dé­nes Tag­in­téz­mé­nye), Kosz­tolány­iné Nagy Er­zsé­bet (Rad­nó­ti Mik­lós Gim­ná­zi­um), Tóth Kár­oly (SZTE Ságvári End­re Gya­kor­ló Gim­ná­zi­um) – a Sze­ged If­jú Te­het­sé­gé­ért dí­jat ve­het­ték át.

A ta­nács új kez­de­mé­nye­zé­se a har­ma­dik osz­tá­lyos gim­na­zis­ták szá­má­ra – a Só­fi-ala­pít­vány köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – meg­hir­de­tett Híd-prog­ram, amely a leg­te­het­sé­ge­sebb és anya­gi­lag rá­szo­ru­ló di­á­ko­kat pró­bál­ja ab­ban se­gí­te­ni, hogy az SZTE-n ta­nul­has­sa­nak to­vább. A prog­ram ré­sze­ként egye­te­mi ok­ta­tók rész­vé­te­lé­vel nyá­ron te­het­ség­tá­bo­ro­kat ren­dez­nek, és ösz­tön­dí­ja­kat hir­det­nek meg. Az or­szág bár­mely ré­szé­ből pá­lyá­zó di­á­kok egy­sze­ri tá­mo­ga­tást kap­hat­nak ta­nul­má­nya­ik meg­kez­dé­se­kor, majd az el­ső két esz­ten­dő­ben fo­lya­ma­tos ösz­tön­díj­ban is ré­sze­sül­nek – mond­ta Hat­va­ni Lász­ló, hoz­zá­té­ve: az Eöt­vös-kol­lé­gi­um ki­vé­te­les le­he­tő­ség­ként a Híd-prog­ram el­ső­éves hall­ga­tói kö­zül fo­gad­ja majd azo­kat, akik igény­lik ezt a faj­ta el­lá­tást. (A kol­lé­gi­um­ba ed­dig csak má­sod­éves kor­tól ke­rül­het­tek be hall­ga­tók, akik ta­nul­má­nya­ik so­rán bi­zo­nyí­tot­ták rá­ter­mett­sé­gü­ket.)
Bezár