2022. november 26., szombat English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
Erdély – „Szép föld…”
Címkék: Egyetemi Élet

Nem ha­zud­tol­ja meg ön­ma­gát Gyenes Kál­mán leg­újabb, Er­dély­ről szó­ló fo­tó­al­bu­má­ban. A mű­vész, aki­ben egy pro­fi ri­por­ter la­ko­zik, egy­szer­re kon­cent­rál a ma­gá­val ra­ga­dó táj­ra, az ar­cha­i­kus vi­lág­ra, a leg­utób­bi évek vál­to­zá­sa­i­ra és az ott élő em­be­rek sor­sá­ra.
Gyenes Kál­mán sport­fo­tós­ként lett or­szá­go­san is is­mert új­ság­író, aki­nek iz­gal­mas mér­kő­zés­je­le­ne­tei ha­ma­rabb je­len­tek meg a Nép­sport cím­lap­ján, mint a he­lyi új­sá­gok­ban. Két év­ti­ze­de dol­go­zik na­pi­la­pos­ként, és csak­nem e tem­pós élet­vi­tel­lel egy­idős a vá­gyó­dá­sa ar­ra, hogy Er­dély or­szág­út­ja­it jár­ja. El­ső­re sze­rel­mes lett mű­vé­szi am­bí­ci­ó­i­nak tár­gyá­ba. Ta­lán ő sem tud­ja meg­mon­da­ni, hogy a feny­ve­sek mell­be­vá­gó­an tisz­ta le­ve­gő­je, a jó szil­va­pá­lin­ka vagy az ar­ra­fe­lé min­dig em­be­ribb szó tet­te ér­zel­mes­sé, min­den­eset­re süt min­den ké­pé­ből az ot­ta­ni vi­lág és az ot­ta­ni­ak fél­té­se, sze­re­te­te. Gyenes Kál­mán lá­tás­mód­ja a sze­re­tet.
Az Er­dély – „Szép föld” cí­mű al­bum a C&T Hun­ga­ry Kft. gon­do­zá­sá­ban je­lent meg. De nem­csak az a tény szo­kat­lan, hogy egy uta­zás- és kong­res­­szus­szer­ve­ző cég egy igé­nyes al­bum mö­gé áll, ha­nem az is, hogy a gaz­dag kép­anyag­hoz a szer­ző Göröm­bei And­rás iro­da­lom­tör­té­nész se­gít­sé­gé­vel er­dé­lyi ver­se­ket vá­lo­ga­tott Ady End­ré­től Kányá­di Sán­do­ron át Wass Al­ber­tig, ti­zen­hat fe­lejt­he­tet­len szer­ző­től.

D. I.

Bezár