2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
Nőtt a je­lent­ke­zők szá­ma
Címkék: Egyetemi Élet
A 2010-2011-es tan­év­re a ta­va­lyi­nál kö­zel 13 ezer­rel töb­ben, 140 ez­ren nyúj­tot­tak be je­lent­ke­zést a fel­ső­ok­ta­tás­ba. Je­len­tő­sen emel­ke­dett a fel­ső­fo­kú szak­kép­zés­re és a mes­ter­kép­zés­re je­lent­ke­zők szá­ma, előb­bi­re 7752 fő, utób­bi­ra 23 490 fő je­lent­ke­zett el­ső he­lyen (ami negy­ven szá­za­lék­kal több, mint ta­valy).
Alap­kép­zést 93 055-en, egy­sé­ges, osz­tat­lan kép­zést pe­dig 10 840-en ír­tak el­ső hely­re a je­lent­ke­zé­si lap­ju­kon. Ál­la­mi­lag tá­mo­ga­tott kép­zé­se­ket el­ső he­lyen több mint 118 ez­ren, költ­ség­té­rí­té­ses kép­zést pe­dig több mint 17 ez­ren vá­lasz­tot­tak. A je­lent­ke­zők csak­nem fe­le, mint­egy 68 ezer fő elekt­ro­ni­ku­san, a Felvi.hu-ról el­ér­he­tő e-fel­vé­te­li­ben nyúj­tot­ta be fel­vé­te­li ké­rel­mét.
Az ál­la­mi­lag tá­mo­ga­tott ke­ret­szám 2010-ben is 56 ezer fő. Ezen be­lül a jo­gász, a pe­da­gó­gus és a böl­csé­szet­tu­do­má­nyi ke­ret­szám csök­kent, míg az or­vo­si és a mű­sza­ki te­rü­le­te­ké emel­ke­dett. A böl­csé­szet­tu­do­má­nyi és a gaz­da­ság­tu­do­má­nyi te­rü­le­te­ken csök­kent a je­lent­ke­zők szá­ma, a pe­da­gó­gus­kép­zé­si te­rü­le­ten azon­ban – a ta­va­lyi év­hez ké­pest – alap- és mes­ter­kép­zés­ben is töb­ben sze­ret­né­nek to­vább­ta­nul­ni.
Idén lép élet­be az a sza­bály, mely sze­rint mi­ni­mum 200 pon­tot kell el­ér­nie an­nak, aki fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény­be je­lent­ke­zik. Ugyan­ak­kor fel­ső­fo­kú szak­kép­zés­re to­vább­ra is 140 pont­tal le­het be­ke­rül­ni.
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­re és ka­ra­i­ra vo­nat­ko­zó in­téz­mé­nyi sta­tisz­ti­kák­ról szó­ló írá­sunk hon­la­pun­kon (www.u-szeged.hu/szegedi­egyetem) és kö­vet­ke­ző, áp­ri­lis 19-én meg­je­le­nő lap­szá­munk­ban lesz ol­vas­ha­tó.
Bezár