2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
Hall­ga­tói élet kép­re­gény­ben
Címkék: Egyetemi Élet
Új­sze­rű kez­de­mé­nye­zést vál­lalt fel a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Ka­ra, ami­kor – a ma­gyar­or­szá­gi fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek kö­zül egye­dül­ál­ló öt­let­tel – he­ti fris­sí­té­sű képregény-csíkokat, stripeket kö­zöl weboldalán.
A JUGYU AKTÁK-nak ke­resz­telt so­ro­zat­tal azt üze­nik a kö­zép­is­ko­lás­ok­nak, le­en­dő hall­ga­tók­nak, hogy a kar fi­a­ta­los, len­dü­le­tes, az új kez­de­mé­nye­zé­sek­re nyi­tott in­téz­mény, hogy a kö­zel 140 éves múlt­ra visz­­sza­te­kin­tő in­téz­mény egy­szer­re kép­vi­se­li az ál­lan­dó­sá­got és a ha­la­dást, egy­szer­re ké­pes meg­őriz­ni a múl­tat és meg­fe­lel­ni a kor ki­hí­vá­sa­i­nak.
A képregényc­síkokat a kar egy­ko­ri hall­ga­tó­ja, Pilcz Ro­land, a jól is­mert Kaly­ber Joe kép­re­gé­nyek raj­zo­ló­ja ké­szí­ti. A stripek a kart érin­tő ak­tu­a­li­tá­sok­ról, a hall­ga­tói élet­ről szól­nak, hu­mo­ro­san, csi­pet­nyi iró­ni­á­val, né­ha ön­iró­ni­á­val. El­ér­he­tő­sé­gük: www.jgypk.u-szeged.hu/hi-rek/JUGYU_AKTAK.html.
Bezár