2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
Idén is Egye­tem Ar­ca verseny
Címkék: Egyetemi Élet
Idén min­den ed­di­gi­nél töb­ben, hat­van­hár­man je­lent­kez­tek a Le­gyél Te az Egye­tem Ar­ca! arc­szép­ség­ver­seny­re, me­lyet im­már nyol­ca­dik al­ka­lom­mal szer­vez a Hök­ken­tő hall­ga­tói lap szer­kesz­tő­sé­ge. A ver­seny elő­dön­tő­jét már­ci­us 31-én 21 órá­tól ren­de­zik a SZOTE Klub­ban, ahol töb­bek kö­zött Nád­ud­va­ri Gab­ri­el­la, az SZTE JGYPK stí­lus­kom­mu­ni­ká­tor kép­zé­sé­nek ve­ze­tő­je, va­la­mint a Schmidt And­rea, a Dél­mag­yarország fo­tó­ri­por­te­re dön­ti el, kik jut­hat­nak to­vább a fi­ná­lé­ba. A dön­tés­ben azon­ban bár­ki se­gít­het ne­kik, hi­szen a lá­nyok­ra már le­het sza­vaz­ni a www.hokken­to.hu weboldalon. Az áp­ri­lis 13-án – szin­tén a SZOTE Klub­ban – sor­ra ke­rü­lő dön­tő sztár­ven­dé­ge idén is a Be­at­ri­ce lesz, a ze­ne­kar er­re al­ka­lom­ra írt egy dalt a ren­dez­vény­ről, amely a gá­lán lesz elő­ször hall­ha­tó.
Bezár