2022. november 26., szombat English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
Töb­bé nem me­leg­szik túl a pro­ces­­szor?
Hő­el­ve­ze­tés szén­nanoc­sövekkel
Címkék: Egyetemi Élet
A vi­lág egyik leg­jobb hő­ve­ze­tő­jé­nek tar­tott szén­nanoc­sövek gya­kor­la­ti al­kal­ma­zá­si le­he­tő­sé­ge­it vizs­gál­ja több vi­lág­hí­rű kül­föl­di egye­tem part­ne­re­ként a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem ku­ta­tó­cso­port­ja. A si­ker óri­á­si len­dü­le­tet ad­na a mik­ro­elekt­ro­ni­kai ipar­nak, hi­szen a szeg­mens egyik leg­na­gyobb prob­lé­má­ja, hogy ter­mé­ke­ik – chipek, me­mó­ri­ák, pro­ces­­szo­rok, LED-es fény­for­rás­ok táp­egy­sé­ge­i – a mé­re­tük csök­ke­né­se mi­att egy­re több hőt ter­mel­nek, ami gá­tol­ja a ha­té­kony mű­kö­dést. A nem­zet­kö­zi pro­jekt­ben részt ve­vő ku­ta­tók a fe­les­le­ges hő el­ve­ze­té­sét a drá­ga ha­gyo­má­nyos hű­té­si meg­ol­dá­sok he­lyett szén­nanoc­sövekkel kí­ván­ják he­lyet­te­sí­te­ni.
Az SZTE Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar Al­kal­ma­zott és Kör­nye­ze­ti Ké­mi­ai tan­szé­ke finn, svéd, bel­ga és spa­nyol egye­te­mek, va­la­mint ku­ta­tó­in­té­ze­tek part­ne­re­ként vesz részt az Eu­ró­pai Unió Ther­mal Man­age­ment with CNT Archi­tec­tures (THEMA-CNT) el­ne­ve­zé­sű pro­jekt­jé­ben. A nem­zet­kö­zi ku­ta­tás cél­ja a vi­lág egyik leg­jobb hő­ve­ze­tő­jé­nek tar­tott szén­nanoc­sövek al­kal­ma­zá­sá­val a fél­ve­ze­tő ipar mai tech­no­ló­gi­á­i­hoz kön­­nyen il­leszt­he­tő és ipa­ri mé­re­tek­ben is meg­va­ló­sít­ha­tó hű­té­si mód­sze­rek ki­dol­go­zá­sa.
„El­mé­le­ti­leg a szén­nanoc­sövek a vi­lá­gon ma lé­te­ző leg­jobb hő­ve­ze­tők kö­zé tar­toz­nak, a gya­kor­lat­ban ugyan­ak­kor még nin­cse­nek olyan mű­kö­dő mód­sze­rek, me­lyek ezt a ki­vá­ló tu­laj­don­sá­got hasz­no­sí­ta­ni tud­nák. A mik­ro­elekt­ro­ni­kai ipar­nak azon­ban ége­tő szük­sé­ge len­ne a tech­no­ló­gia gya­kor­la­ti al­kal­ma­zá­sá­ra, hi­szen a chipeket, me­mó­ri­á­kat, pro­ces­­szo­ro­kat, LED-es fény­for­rá­so­kat gyár­tó ága­zat egyik leg­na­gyobb prob­lé­má­ja, hogy az esz­kö­zök – mé­re­tük csök­ke­né­se mi­att – egy­re több hőt ter­mel­nek, ami gá­tol­ja a ha­té­kony mű­kö­dést. A ha­gyo­má­nyos hű­té­si meg­ol­dá­sok, így pél­dá­ul a réz hű­tő­bor­dák pe­dig drá­gák és bi­zo­nyos tel­je­sít­mény­sű­rű­ség fö­lött ke­vés­bé ha­té­ko­nyak” – ma­gya­ráz­za Kukovecz Ákos, az SZTE egye­te­mi do­cen­se, a ku­ta­tás egyik ve­ze­tő­je.
A THEMA-CNT pro­jekt egyik részt­ve­vő­je az ON Semi­con­duc­tor, a vi­lág egyik ve­ze­tő fél­ve­ze­tő­gyár­tó­ja, így a pro­jekt ered­mé­nyei gyor­san el­jut­hat­nak majd az al­kal­ma­zá­si fá­zis­ba: a ku­ta­tók sze­rint az el­ső szén­nanoc­söves hű­té­sű rend­sze­rek a nagy tel­je­sít­mé­nyű kap­cso­ló­ele­mek, táp­egy­sé­gek, sza­bá­lyo­zók kö­ré­ből fog­nak ki­ke­rül­ni, me­lye­ket leg­in­kább a jár­mű­gyár­tás, a vi­lá­gí­tás­tech­ni­ka és te­le­kom­mu­ni­ká­ci­ós ága­za­tok hasz­nál­nak.
Bezár