2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
Há­rom­ton­nás táp­egy­ség ér­ke­zett
Címkék: Egyetemi Élet

szupertapÓri­ás­da­ru se­gít­sé­gé­vel emel­ték be a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem szá­mí­tó­köz­pont­já­nak ud­va­rá­ra azt a há­rom­ton­nás dí­zel-áram­fej­lesz­tőt, amit a ké­sőbb Sze­ged­re ér­ke­ző szu­per­szá­mí­tó­gép­hez is hasz­nál­ni fog­nak.
A sze­ge­di Ár­pád té­ren múlt hét pén­tek dél­előtt két órán át ké­szü­lőd­tek egy va­do­na­túj, 220 ki­lo­wat­tos dí­zel­agg­re­gá­tor beeme­lé­sé­re. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem szá­mí­tó­köz­pont­já­ban je­len­leg is üze­mel egy 150 kW-os dí­zel­táp, ám a nö­vek­vő ener­gia­igé­nyek mi­att újabb egy­ség­re van szük­ség. Az üzem- és ke­nő­anyag­gal együtt 3,4 ton­nás szer­ke­zet a fo­lya­ma­tos mun­kát biz­to­sít­ja – áram­szü­net ese­tén is.
A gép­te­rem­ben egy­re na­gyobb az ener­gia­igény, a ha­gyo­má­nyos szü­net­men­tes tá­pok a klí­mák mű­köd­te­té­sét nem bír­ják, ezért van szük­ség egy nagy tel­je­sít­mé­nyű díze­lag­gregá­tra is – mond­ta el Scher­er Fe­renc, a köz­pont igaz­ga­tó­ja.
„Az egye­tem sa­ját for­rá­sok­ból is sze­rez be új szá­mí­tó­gé­pe­ket a TIOP pá­lyá­zat ke­re­te­in be­lül, szer­ver­kon­szo­li­dá­ci­ót ké­szí­tünk elő. Je­len­leg 50 kü­lön­bö­ző ko­rú és ope­rá­ci­ós rend­sze­rű a gép­par­kunk. A Nem­ze­ti In­for­má­ci­ós Inf­rast­ruk­tú­ra Fej­lesz­té­si In­té­zet prog­ram­ján ke­resz­tül pe­dig egy szu­per­szá­mí­tó­gép is a szá­mí­tó­köz­pont­ba ke­rül – ami ön­ma­gá­ban 60 kW ener­gi­át igé­nyel” – tet­te hoz­zá.
A 20 mé­ter ma­gas­ba fel­emelt táp­egy­sé­get gond nél­kül át­emel­ték az épü­let te­te­jén, majd le­eresz­tet­ték az ud­var­ra.

S. Cs.

Bezár