2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
Ci­vil ku­ta­tó­in­té­zet Sze­ge­den
Címkék: Egyetemi Élet
Inno­ra­tio Ku­ta­tó­in­té­zet Non­prof­it Kft. né­ven meg­ala­kult a dél-al­föl­di ré­gió el­ső – és ez idá­ig egyet­len – ci­vil kez­de­mé­nye­zé­sen ala­pu­ló ku­ta­tó­in­té­ze­te, amely töb­bek kö­zött az eu­ró­pai uni­ós csat­la­ko­zás ha­tár men­ti kap­cso­la­tok­ra, ke­res­ke­de­lem­re és agrári­um­ra gya­ko­rolt ha­tá­sát vizs­gál­ja. Az egy évig tar­tó ku­ta­tás so­rán a ma­gyar­or­szá­gi és ro­má­ni­ai szak­em­be­rek ar­ra ke­re­sik a vá­laszt, hogy a ha­tá­rok sza­bad át­jár­ha­tó­sá­ga mi­lyen ha­tást gya­ko­rolt a Csong­rád és Temes me­gyé­ben mű­kö­dő vál­lal­ko­zá­sok te­vé­keny­sé­gé­re és kap­cso­la­ta­i­ra – mond­ta a több mint 160 ezer eurós költ­ség­ve­té­sű, uni­ós tá­mo­ga­tás­sal meg­va­ló­su­ló prog­ram­ról Ki­csiny Lász­ló, az in­té­ze­tet meg­ala­pí­tó Inno­ra­tio Egye­sü­let el­nö­ke.
Rácz At­ti­la, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem szo­ci­o­ló­gia tan­szék­ének ta­nár­se­géd­je, a prog­ram ku­ta­tás­ve­ze­tő­je el­mond­ta, a tel­jes gaz­da­sá­gi szfé­rát át­fo­gó fel­mé­rés so­rán a mun­ká­ban gya­kor­nok­ként részt ve­vő hall­ga­tók a ha­tár mind­két ol­da­lán 500-500 vál­lal­ko­zás ve­ze­tő­jé­vel töl­tet­nek ki kér­dő­ívet. A ku­ta­tás kö­vet­ke­ző fá­zi­sá­ban a két me­gye gaz­da­sá­gi éle­té­nek 50-50 meg­ha­tá­ro­zó sze­rep­lő­jé­vel ké­szül rész­le­tes in­ter­jú.
A mun­ká­ban há­rom szo­ci­o­ló­gus­hall­ga­tó (ké­sőbb geo­grá­fus- és köz­gaz­dász-) is részt vesz. A ku­ta­tó­in­té­zet mun­ka­tár­sa­i­nak re­mé­nyei sze­rint a hall­ga­tók a szak­mai és mun­ka­he­lyi ta­pasz­ta­la­tok meg­szer­zé­sé­vel, a he­lyi tár­sa­dal­mi, gaz­da­sá­gi vi­szo­nyok jobb meg­is­me­ré­se és meg­ér­té­se ré­vén, eset­leg szak­mai kap­cso­la­tok ki­ala­kí­tá­sá­val kön­­nyeb­ben tud­nak hely­ben, Csong­rád me­gyé­ben, szak­má­juk­ban el­he­lyez­ked­ni. A pro­jekt köz­ve­tett cél­ja az SZTE-n vég­ző, pá­lya­kez­dő fi­a­tal szak­em­be­rek meg­tar­tá­sa, a tu­dás hely­ben tör­té­nő hasz­no­sí­tá­sá­nak erő­sí­té­se is.
Bezár