2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Egyetemi Élet
Egye­te­mi ta­ná­ri ki­ne­ve­zé­sek az SZTE-n
Címkék: Egyetemi Élet
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem négy ok­ta­tó­ja ve­het­te át egye­te­mi ta­ná­ri ki­ne­ve­zé­sét már­ci­us 23-án az Ok­ta­tá­si és Kul­tu­rá­lis Mi­nisz­té­ri­um­ban. A fris­sen ki­ne­ve­zett egye­te­mi ta­ná­rok: Sza­bó Im­re tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­nár (ÁJTK Pol­gá­ri Jo­gi és Pol­gá­ri El­já­rás­jo­gi Tan­szék), Má­té-Tóth And­rás tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­nár (BTK Val­lás­tu­do­má­nyi Tan­szék), Vidákovich Ti­bor egye­te­mi ta­nár (Ne­ve­lés­tu­do­má­nyi In­té­zet), Gyimóthy Ti­bor tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­nár (TTIK Szoft­ver­fej­lesz­tés Tan­szék).
Bezár