2020. március 30., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ETSZK
A kar jogelőd­je 1975-től a Sze­ge­di Vé­dő­nő­kép­ző Főisko­la, 1989-től a Szent-Györ­gyi Al­bert Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­tem főisko­lai ka­ra. 2000-től a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem önál­ló ka­ra­ként mű­köd­nek EFK, majd ETSZK né­ven. Há­rom tan­szé­ken és há­rom szak­cso­port­ban fo­lyik az ok­ta­tás. A kar­nak je­len­leg 1223 hall­ga­tó­ja van, kö­zü­lük 1127 fő ál­la­mi­lag tá­mo­ga­tott, 96 fő költ­ség­té­rí­té­ses kép­zés­ben vesz részt. Nap­pa­li ta­go­za­ton 862, lev­elező ta­go­za­ton 361 di­ák ta­nul. Az ETSZK-n a 2009/2010 tan­év el­ső sze­mesz­te­ré­ben 71 kül­föl­di hall­ga­tó vég­zi ta­nul­má­nya­it.

DSC_2758_230x154.png

Címkék

ETSZK 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak II. félév
  február 03. - május 16.
 • ! A koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében létszámtól függetlenül tilos a zárt és szabadtéri rendezvények, valamint gyűlések szervezése !
  március 12. - április 12.
 • Nyílt hét az SZTE Junior Akadémián
  március 30. - április 04.
 • SZTE Junior Akadémia – Nyílt Hét – Nézz be hozzánk!
  március 30. - április 04.
 • CEEPUS/Erasmus Days
  március 30. - április 03.

Gyorslinkek

Bezár