2022. október 4., kedd English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GTK
A GTK-nak je­len­leg há­rom in­té­ze­te, négy ku­ta­tó­mű­he­lye és 2722 hall­ga­tó­ja van, kö­zü­lük 1241 ál­la­mi­lag fi­nan­szí­ro­zott, 1481 költ­ség­té­rí­té­ses. Nap­pa­li ta­go­za­ton 1302-en, rész­idős (táv­ok­ta­tás és lev­elező) kép­zés­ben pe­dig 1420-an ta­nul­nak. 48 kül­föl­di di­ák jár a kar­ra, mely­nek köz­gaz­da­sá­gi dok­to­ri is­ko­lá­já­ban 32 nap­pa­li ta­go­za­tos PhD-hallgató ta­nul.
Bezár