2022. október 4., kedd English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GTK
Pezs­gő szak­mai és kö­zös­sé­gi élet
Kür­tö­si Zsó­fia a GTK Üz­le­ti Tu­do­má­nyok In­té­ze­té­nek ad­junk­tu­sa sze­rint a kar erős­sé­gei kö­zé tar­to­znak a mo­dern­ség, a fi­a­ta­los han­gu­lat és az új meg­kö­ze­lí­té­sek.
Címkék: GTK
gtk_oktato„Ez egy olyan kar, ahol az ok­ta­tó­gár­da jelen­tős ré­szét a fi­a­tal kol­lé­gák ad­ják, ez pe­dig alap­ve­tő­en meg­ha­tá­roz­za a GTK 'fi­a­ta­los' han­gu­la­tát: köz­vet­len, nyi­tott a lég­kör, fo­lya­ma­to­san fej­leszt­jük mind a kur­zu­so­kat, mind az ok­ta­tá­si mód­sze­re­ket, de a hall­ga­tói éle­tet sok­szor meg­ne­hezítő ad­mi­niszt­rá­ci­ó­ban is tö­rek­szünk az in­no­va­tív meg­ol­dá­sok­ra. Hogy csak né­hány pél­dát mond­jak: elő­for­dult, hogy a kül­föld­ön ta­nu­ló di­á­kok videokon­fer­en­cián kap­cso­lód­tak be az órá­ra, de az is jel­lem­ző, hogy a más­hol köz­utá­lat­nak ör­ven­dő tár­gya­kat (pél­dá­ul sta­tisz­ti­ka) a hall­ga­tók itt – rész­ben az ok­ta­tás stí­lu­sa, rész­ben a prog­ram­cso­ma­gok hasz­ná­la­tá­nak le­he­tő­sé­ge mi­att – a ked­ven­ce­ik közt tart­ják szá­mon, az ok­ta­tók­kal és hall­ga­tó­tár­sak­kal va­ló kap­cso­lat­tar­tást pe­dig egy vir­tu­á­lis kö­zös­ségtá­mo­ga­tó rend­szer se­gí­ti.
Bár az alap­sza­ko­kon a lét­szám­ok nö­ve­ked­nek, igyek­szünk se­gí­te­ni – szak­mai ki­rán­du­lá­sok­kal, egyéb hall­ga­tói prog­ra­mok­kal – ös­­sze­tar­tó kö­zös­sé­gek ki­ala­ku­lá­sát. Ezért ter­mé­sze­te­sen ma­guk a hall­ga­tók is so­kat tesz­nek. A mes­ter­sza­kok ki­sebb lét­szá­ma pe­dig ele­ve le­he­tő­vé te­szi az elit­kép­zést, a sze­mé­lyes oda­fi­gye­lést. Itt le­he­tő­ség van ar­ra, hogy a hall­ga­tók egy szű­kebb szak­ma­te­rü­le­ten el­mé­lyít­sék is­me­re­te­i­ket, ugyan­ak­kor ki­te­kin­tést adunk más te­rü­le­tek­re is.
A kar – az or­szág más képzőhe­lyei­hez vi­szo­nyít­va – így ké­pes em­ber­lép­té­kű ma­rad­ni, a hall­ga­tók itt nem ér­zik ma­gu­kat el­ve­szett­nek. Pá­lya­kö­ve­tő vizs­gá­la­ta­ink pe­dig ar­ról ta­nús­kod­nak, hogy vég­zett­je­ink­nek a ne­héz gaz­da­sá­gi hely­zet el­le­né­re sin­cse­nek gond­ja­ik az el­he­lyez­ke­dés­sel, meg­ta­lál­ják szá­mí­tá­su­kat a munkaerőpi­a­con.
A Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kart azok­nak aján­lom, akik sze­ret­nek nyü­zsög­ni, akik meg me­rik kérdő­jelezni a ha­gyo­má­nyos meg­ol­dá­so­kat, mód­sze­re­ket, akik nem fél­nek kér­dez­ni és vi­táz­ni, akik sze­re­tik a pezs­gő szak­mai-kö­zös­sé­gi éle­tet.”
Bezár