2023. november 29., szerda English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GTK
GTK
A GTK eb­ben a tan­év­ben ün­nep­li fenn­ál­lá­sá­nak ti­ze­dik ju­bi­le­u­mát. A nö­vek­vő hall­ga­tói lét­szám­nak köszön­hetően las­san ki­nö­vi a „ki­csi” jel­zőt. En­nek el­le­né­re ok­ta­tói igye­kez­nek to­vább­ra is köz­vet­len kap­cso­la­tot tar­ta­ni a hall­ga­tók­kal.
Címkék: GTK
Kür­tö­si Zsó­fia a GTK Üz­le­ti Tu­do­má­nyok In­té­ze­té­nek ad­junk­tu­sa sze­rint a kar erős­sé­gei kö­zé tar­to­znak a mo­dern­ség, a fi­a­ta­los han­gu­lat és az új meg­kö­ze­lí­té­sek.
Címkék: GTK
2010. január 21.
Címkék: GTK
2010. január 21.
Címkék: GTK
2010. január 21.
Címkék: GTK
Bezár