2022. október 6., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GTK
Képzési kínálat
Címkék: GTK

Az SZTE Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Ka­rán há­rom alap­szak­ra je­lent­kez­het­nek az érdek­lődők: gaz­dál­ko­dás és me­nedzs­ment; ke­res­ke­de­lem és mar­ke­ting, va­la­mint pénz­ügy és szám­vi­tel szak­ra. Akik a mes­ter­kép­zé­sen is részt sze­ret­né­nek ven­ni, a köz­gaz­dál­ko­dás és köz­po­li­ti­ka; mar­ke­ting; nem­zet­kö­zi gaz­da­ság és gaz­dál­ko­dás; re­gi­o­ná­lis és kör­nye­ze­ti gaz­da­ság­tan sza­kok kö­zül vá­laszt­hat­nak.

Gaz­dál­ko­dás és me­nedzs­ment szak

A kép­zés cél­ja olyan gaz­da­sá­gi szak­em­be­rek kép­zé­se, akik köz­gaz­da­sá­gi, tár­sa­da­lom­el­mé­le­ti, al­kal­ma­zott gaz­da­ság­tu­do­má­nyi és mód­szer­ta­ni is­me­re­te­ik és szak­irá­nyú tu­dá­suk bir­to­ká­ban ké­pe­sek a gaz­dál­ko­dó szer­ve­ze­tek és in­téz­mé­nyek fo­lya­ma­ta­i­nak ter­ve­zé­sé­re, elem­zé­sé­re, va­la­mint a gaz­dál­ko­dói, vál­lal­ko­zói te­vé­keny­sé­gek és fo­lya­ma­tok irá­nyí­tá­sá­ra, szer­ve­zé­sé­re, to­váb­bá kel­lő is­me­re­tek­kel ren­del­kez­nek ta­nul­má­nya­ik mes­ter­kép­zé­sen tör­té­nő foly­ta­tá­sá­hoz.

Ke­res­ke­de­lem és mar­ke­ting szak

Ezen a sza­kon olyan gaz­da­sá­gi és üz­le­ti is­me­re­tek­kel, ke­res­ke­del­mi és mar­ke­ting-szak­tu­dás­sal és kész­sé­gek­kel ren­delkező gaz­da­sá­gi szak­em­be­re­ket ké­pez­nek, akik al­kal­ma­sak a külön­böző ter­mé­kek és szol­gál­ta­tá­sok ke­res­let­ve­zé­relt be­szer­zé­sé­re és ér­té­ke­sí­té­sé­re, kis- és kö­zép­vál­la­la­tok ke­res­ke­del­mi te­vé­keny­sé­gé­nek szer­ve­zé­sé­re és irá­nyí­tá­sá­ra, to­váb­bá kel­lő mély­sé­gű is­me­re­tek­kel ren­del­kez­nek ta­nul­má­nya­ik mes­ter­kép­zé­sen tör­té­nő foly­ta­tá­sá­hoz.

Pénz­ügy és szám­vi­tel szak

A szak cél­ja olyan gaz­da­sá­gi szak­em­be­rek kép­zé­se, akik el­mé­le­ti­leg meg­ala­po­zott gya­kor­la­ti is­me­re­tek, kész­sé­gek és ké­pes­sé­gek bir­to­ká­ban al­kal­ma­sak a vál­lal­ko­zá­sok, pénz­in­té­ze­tek és költ­ség­ve­té­si in­téz­mé­nyek pénz­ügyi szer­ve­ze­te­i­nek ki­ala­kí­tá­sá­ra, mű­köd­te­té­sé­re, va­la­mint szám­vi­te­li szak­fel­ada­tok irá­nyí­tá­sá­ra, to­váb­bá kel­lő mély­sé­gű is­me­re­tek­kel ren­del­kez­nek ta­nul­má­nya­ik mes­ter­kép­zé­sen tör­té­nő foly­ta­tá­sá­hoz.

A mes­ter­kép­zé­sek

A négy mes­ter­kép­zé­si szak kö­zül há­rom szak vé­gez­he­tő nap­pa­li és lev­elező ta­go­za­ton, a mar­ke­ting­kép­zés pe­dig lev­elező ta­go­za­ton in­dul.
A köz­gaz­dál­ko­dás és köz­po­li­ti­kai mes­ter­sza­kon vég­zet­tek ké­pe­sek a ha­zai és az EU fej­lesz­té­si po­li­ti­ká­i­nak meg­va­ló­sí­tá­sá­ban va­ló köz­re­mű­kö­dés­re, az Eu­ró­pai Unió kö­ve­tel­mény­rend­sze­ré­nek ele­get te­vő köz­in­téz­mé­nyek mű­köd­te­té­sé­re; a köz­gaz­da­sá­gi, jo­gi, po­li­ti­ka­tu­do­má­nyi, szo­ci­o­ló­gi­ai is­me­ret­anyag va­ló­sá­gos köz­po­li­ti­kai prob­lé­mák és meg­ol­dá­sok elem­zé­sé­re; to­váb­bá az in­for­má­ció­szer­zé­si, tár­gya­lá­si és meg­győzési tech­ni­kák al­kal­ma­zá­sá­ra.
A mar­ke­ting mes­ter­sza­kot vég­zett szak­em­be­rek külön­böző üz­le­ti és non-bu­si­ness szer­ve­ze­tek­ben, in­téz­mé­nyek­ben és vál­lal­ko­zá­sok­ban vé­gez­nek mar­ke­ting­te­vé­keny­sé­get, pi­a­ci je­len­sé­ge­ket ele­mez­het­nek, és ké­pe­sek mar­ke­ting­prog­ra­mok és- ter­vek ös­­sze­ál­lí­tá­sá­ra, egyes mar­ke­ting-rész­te­rü­le­tek irá­nyí­tá­sá­ra.
A nem­zet­kö­zi gaz­da­ság és gaz­dál­ko­dás cél­ja olyan szak­em­be­rek fel­ké­szí­té­se, akik alap­ve­tő nem­zet­kö­zi, mik­ro- és mak­ro­gaz­da­sá­gi, nem­zet­kö­zi po­li­ti­kai, eu­ró­pai in­teg­rá­ci­ós, nem­zet­kö­zi jo­gi, re­gi­o­ná­lis és civ­i­lizá­ciós/­glob­al­izá­ciós, va­la­mint üz­le­ti is­me­re­te­ik bir­to­ká­ban ké­pe­sek a gaz­da­sá­gi in­téz­mény­rend­szer külön­böző te­rü­le­te­in és szint­je­in nem­zet­kö­zi jel­le­gű köz­gaz­da­sá­gi elem­ző mun­kát vé­gez­ni.
A re­gi­o­ná­lis és kör­nye­ze­ti gaz­da­ság­tan kép­zés­ben részt vevők pe­dig olyan szak­em­be­rek­ké vál­nak, akik ma­gas szin­tű is­me­re­te­ik bir­to­ká­ban al­kal­ma­sak a te­rü­le­ti és öko­ló­gi­ai fo­lya­ma­tok elem­zé­sé­re, re­gi­o­ná­lis és kör­nye­ze­ti po­li­ti­kák, he­lyi gaz­da­ság- és vál­lal­ko­zás­fej­lesz­té­si stra­té­gi­ák és prog­ra­mok ki­dol­go­zá­sá­ban va­ló al­ko­tó köz­re­mű­kö­dés­re.

DSC_6710_230x154.png

Címkék

GTK 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

Gyorslinkek

Bezár