2022. október 4., kedd English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GTK
Így látja a hallgató
Címkék: GTK
gtk_hallgatoMin­dig is sze­ret­tem Sze­ge­det, a nyu­godt Ti­sza és a pezs­gő egye­te­mis­ta lég­kör szín­te­rét. Ép­pen ezért nem volt kér­dés a gim­na­zis­ta éve­im után, hogy itt ma­rad­jak. Kö­zép­is­ko­lás­ként én is vágy­tam az egye­te­mi lég­kör­re, fő­ként a TIK fo­gott meg, aho­va időn­ként be-be néz­tünk, és ami a mai na­pig is egyik leg­ked­vel­tebb ta­lál­ko­zó­he­lyem. A GTK-s sza­kok köz­ti át­me­net gó­lya­ként ne­he­zen volt szá­mom­ra elkülöní­thető, de vá­lasz­tá­som az­óta sem bán­tam meg, hi­szen a gaz­dál­ko­dá­si és me­nedzs­ment alap­szak át­fo­gó is­me­re­te­ket és szín­vo­na­las kép­zést adott szá­mom­ra a gaz­da­sá­gi élet­ről. Ezt biz­to­sí­tot­ta a ta­ná­rok fel­ké­szült­sé­ge, a hall­ga­tók ös­­sze­tar­tá­sa és se­gí­tő­kész­sé­ge is a nagy év­fo­lyam­lét­szám el­le­né­re. Emel­lett olyan, szá­mom­ra ér­de­kes, ki­hí­vá­sok­kal te­li egye­te­mi éle­tet kap­tam, amely te­lít­ve van szó­ra­ko­zá­si, szé­les kö­rű in­gye­nes spor­to­lá­si le­he­tő­ség­gel. A kol­lé­gi­u­mok „feel­ing­je” és a bu­lik han­gu­la­ta az or­szág bár­mely ré­szé­ről jö­vő di­á­ko­kat fel­pezs­dí­ti, mi­vel nincs egye­te­mi élet ön­fe­ledt szó­ra­ko­zás nél­kül.
Bar­tal Már­ta (GTK II. gaz­dál­ko­dás és me­nedzs­ment)
Bezár