2024. február 22., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GTK
Vi­dá­man a mun­ka­erő-pi­a­ci elitben
A GTK eb­ben a tan­év­ben ün­nep­li fenn­ál­lá­sá­nak ti­ze­dik ju­bi­le­u­mát. A nö­vek­vő hall­ga­tói lét­szám­nak köszön­hetően las­san ki­nö­vi a „ki­csi” jel­zőt. En­nek el­le­né­re ok­ta­tói igye­kez­nek to­vább­ra is köz­vet­len kap­cso­la­tot tar­ta­ni a hall­ga­tók­kal.
Címkék: GTK

Az év­for­du­ló­hoz kap­cso­lód­va a kar hall­ga­tói a ju­bi­le­u­mi GTK Na­pon meg­dön­töt­ték az együtt ne­ve­tés ha­zai re­kord­ját, és ki­vív­ták „Az or­szág leg­vi­dá­mabb ka­ra” elis­merő cí­met. A vi­dám­ság mel­lett a kar szín­vo­na­las előadá­sokkal, órák­kal ké­szí­ti fel hall­ga­tó­it, hogy ki­ke­rül­ve a munkaerőpi­acra meg­áll­ják he­lyü­ket.
A GTK ok­ta­tói a ha­zai tu­do­má­nyos élet­ben is el­is­mer­tek, je­len van­nak az aka­dé­mi­ai bi­zott­sá­gok­ban is. A gya­kor­lat­ori­en­tált kép­zés ér­de­ké­ben az ok­ta­tás­ba gya­kor­la­ti szak­em­be­re­ket is be­von­nak. Így pél­dá­ul Ko­vács Ár­pád, az Ál­la­mi Szám­ve­vő­szék kö­zel­múlt­ban le­kö­szönt el­nö­ke ta­nít­ja az ál­lam­ház­tar­tás el­len­őr­zé­sét, a sta­tisz­ti­ka tár­gyat pe­dig Belyó Pál, a Sta­tisz­ti­kai Hi­va­tal el­nö­ké­nek elő­adá­sá­ban is hall­gat­hat­ják a di­á­kok. Rend­sze­re­sen vál­lal­nak egy-­e­gy elő­adást vagy egész kur­zu­so­kat vál­la­lat­nál dol­go­zó vagy vál­lal­ko­zás­sal ren­delkező szak­em­be­rek is.

gtk
A 2007 nya­rán át­adott, im­po­záns Kál­vá­ria su­gár­úti épü­let­ben új ott­hon­ra ta­lált a kar. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Cs.

A kar hall­ga­tói min­den­hol meg­áll­ják he­lyü­ket

Há­rom alap­szak – ke­res­ke­de­lem és mar­ke­ting, gaz­dál­ko­dá­si és me­nedzs­ment, pénz­ügy és szám­vi­tel – és négy akk­re­di­tált mes­ter­szak: mar­ke­ting, nem­zet­kö­zi gaz­da­ság és gaz­dál­ko­dás, re­gi­o­ná­lis és kör­nye­ze­ti gaz­da­ság­tan, va­la­mint köz­gaz­dál­ko­dás és köz­po­li­ti­ka vár­ja a gaz­da­ság­tu­do­má­nyok iránt érdek­lődőket. „Az alap­sza­ko­kon is olyan is­me­re­te­ket tud nyúj­ta­ni ka­runk, ame­lyek bir­to­ká­ban nem­csak a ré­gi­ó­ban, ha­nem or­szá­go­san, sőt kül­föld­ön is meg tud­ják áll­ni hall­ga­tó­ink a he­lyü­ket a munkaerőpi­a­con, és per­sze to­vább tud­nak lép­ni a sa­ját ka­run­kon, il­let­ve más in­téz­mé­nyek­ben meg­hir­de­tett mes­ter­sza­kok­ra is” – hang­sú­lyoz­za Het­e­si Er­zsé­bet, a GTK dé­kán­ja.
„A mes­ter­sza­ko­kat nap­pa­li ta­go­za­ton idén elő­ször, lev­elező ta­go­za­ton má­so­dik al­ka­lom­mal in­dí­tot­tuk el, mind az egye­tem más ka­ra­i­hoz, mind más, gaz­da­sá­gi kép­zést kí­ná­ló in­téz­mé­nyek­hez ké­pest na­gyon jó ered­mé­nyek­kel” – be­szél a leg­fris­sebb fel­vé­te­li­ről a dé­kán asz­­szony.
A sze­ge­di kép­zés kü­lön­le­ges­sé­gét a spe­ci­á­lis szak­mai mo­du­lok ad­ják mind az alap-, mind a mes­ter­sza­ko­kon. A ke­res­ke­de­lem és mar­ke­ting alap­sza­kon pél­dá­ul gaz­da­ság­pszi­cho­ló­gia spe­ci­á­lis mo­dult, a mes­ter­sza­kon pi­ac­ku­ta­tás vagy mar­ke­ting­me­nedzs­ment mo­dult hall­gat­hat­nak az érdek­lődők. Köz­gaz­dál­ko­dás és köz­po­li­ti­ka mes­ter­sza­kot az or­szág­ban csak há­rom he­lyen in­dí­ta­nak, me­lyek kö­zül a sze­ge­di kar az egyik. Ezen be­lül is le­het spe­ci­a­li­zá­lód­ni ága­za­ti po­li­ti­ká­ra, egész­ség­ügy­re, ok­ta­tás­ra stb.
A kül­föl­di rész­kép­zé­se­ket elny­erő Eras­mus-hall­gatók szá­ma fo­lya­ma­to­san nő, és si­ke­re­sen sze­re­pel­nek a hall­ga­tók az Or­szá­gos Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­ci­án és más szak­mai ver­se­nye­ken is.

Kö­zép­pont­ban a hall­ga­tó

A kar fon­tos­nak tart­ja a hall­ga­tók­kal va­ló kap­cso­lat­tar­tást: klu­bok, szak­es­tek, szak­mai és kul­tu­rá­lis ren­dez­vé­nyek se­gí­tik a kö­zös­ség­épí­tést. Így nem meg­le­pő, hogy a kar a hall­ga­tói elé­ge­dett­sé­gi rang­so­ro­kat ma­ga­san ve­ze­ti. 2005-ben pél­dá­ul az or­szág ös­­szes in­téz­mé­nye kö­zött is el­ső he­lyen vég­zett e szem­pont­ból.
Fel­mé­ré­sek sze­rint a GTK di­ák­jai elé­ge­det­tek a kar ál­tal nyúj­tott szol­gál­ta­tá­sok­kal. Az el­múlt há­rom év­ben vég­zett ku­ta­tá­sok sze­rint az itt vég­zett hall­ga­tók nagy há­nya­da a mun­ka­erő-pi­a­ci elit­be tar­to­zó­nak tud­hat­ja ma­gát. Ar­ra a kér­dés­re, hogy ha le­het­ne, ugyan­ezt az in­téz­ményt vá­lasz­ta­nák-e, évek óta 95-97 szá­za­lék­ban igen­nel fe­lel­nek a GTK di­ák­jai!
A kar nem­csak az el­mé­le­ti tu­dás el­sa­já­tí­tá­sá­ban se­gí­ti hall­ga­tó­it, ha­nem a gya­kor­la­ti he­lyek fel­ku­ta­tá­sá­ban, és a kö­te­le­ző 14 he­tes szak­mai gya­kor­lat tel­je­sí­té­sé­ben is, ezért 2009 ta­va­szán élet­re hív­ta a GTK Kar­ri­er Iro­dát. Az iro­da cél­ja a szak­mai gya­kor­lat ko­or­di­ná­lá­sa és köz­ve­tí­tői sze­rep be­töl­té­se a hall­ga­tók és a cé­gek kö­zött. A di­á­kok nézőpon­tjából se­gí­ti a GTK-sok szak­mai gya­kor­la­tát, és ezen ke­resz­tül a későb­biek­ben az el­he­lyez­ke­dést a ré­gi­ó­ban. A vál­lal­ko­zók, cé­gek ol­da­lá­ról néz­ve pe­dig vis­­sza­jel­zé­se­ket ad az ok­ta­tás fe­lé a munkaerőpi­ac el­vá­rá­sa­i­ról, és se­gí­ti őket ab­ban, hogy mi­nél jobb mun­ka­erő­höz jus­sa­nak. Az iro­da a GTK 2007-ben át­adott köz­pon­ti épü­le­té­ben ta­lál­ha­tó, amely az egye­tem egyik leg­szebb épü­le­te.
Az ok­ta­tás szín­vo­na­lát eme­li a szín­vo­na­las ok­ta­tói gár­da mel­lett a kar tech­ni­kai fel­sze­relt­sé­ge, hi­szen min­den tan­te­rem­ben meg­ta­lál­ha­tók az ok­ta­tást se­gí­tő mul­ti­mé­di­ás esz­kö­zök.

A kezde­tek­től nap­ja­in­kig

1994-ben in­dult meg a köz­gaz­dász­ok kép­zé­se Sze­ge­den. 1995-ben ala­kult meg a Köz­gaz­da­sá­gi Tan­szék­cso­port, és 1999-ben – a si­ke­res akkred­itá­ciós el­já­rást kö­ve­tő­en – lét­re­jött az Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Ka­ra. Ma már a GTK-nak há­rom önál­ló in­té­ze­te van: a Pénz­ügyek és Nem­zet­kö­zi Gaz­da­sá­gi Kap­cso­la­tok In­té­ze­te, a Köz­gaz­da­ság­ta­ni és Gaz­da­ság­fej­lesz­té­si In­té­zet és az Üz­le­ti Tu­do­má­nyok In­té­ze­te, és egy az ÁJTK-val kö­zös tan­szé­ke, a Sta­tisz­ti­kai és De­mog­rá­fi­ai Tan­szék.
Az el­telt 10 év alatt a sze­ge­di GTK ki­vív­ta a vi­dé­ki gaz­da­ság­tu­do­má­nyi ka­rok kö­zött te­kin­té­lyét; hi­szen fi­a­tal ko­ra el­le­né­re a mun­kál­ta­tók ál­tal fel­ál­lí­tott rang­sor­ban a ne­gye­dik-ötö­dik he­lyet fog­lal­ja el.

Elérhetőségek: A fel­vé­te­li­zők a www.e­co.u-szeged.hu/fel­vetelizoknek/ in­dex.html ol­da­lon ta­lál­nak meg min­den in­for­má­ci­ót, il­let­ve ér­dek­lőd­ni le­het a 62/546-486-os telefonszá-mon is.

Tóth Bog­lár­ka

Bezár