2021. november 30., kedd English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GYTK
Sze­ge­den 1921 óta van gyógy­sze­rész­kép­zés, a Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Kar 1957-ben jött lét­re. A GYTK-n gyógy­sze­ré­szi dip­lo­mát le­het sze­rez­ni. A ka­ron a 2009/2010-es tan­év el­ső sze­mesz­te­ré­ben 629 nap­pa­li ta­go­za­tos hall­ga­tó ta­nul, kö­zü­lük 472-en ál­la­mi­lag fi­nan­szí­ro­zott, 146-an költ­ség­té­rí­té­ses kép­zés­ben vesz­nek részt. A sze­ge­di GYTK-n (a ma­gyar nyel­vű ta­go­za­ton) je­len­leg 107 kül­föl­di hall­ga­tó vég­zi ta­nul­má­nya­it. A kép­zés 7 GYTK, va­la­mint 9 ÁOK és 4 TTIK in­té­zet­ben/tan­szé­ken, il­let­ve az Or­szá­gos Men­tős­zol­gálat­tal, va­la­mint a gyógy­szer­gyá­rak­kal és a gyógy­szer­tá­rak­kal va­ló együtt­mű­kö­dés­ben zaj­lik. Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyok Dok­to­ri (PhD) Is­ko­la is mű­kö­dik az SZTE-n, je­len­leg 5 kép­zé­si prog­ram­mal.

GTK1_230x154.png

Címkék

GYTK 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.

Gyorslinkek

Bezár