2023. december 1., péntek English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Kultúra
FORGATÁS: Ra­ga­do­zók
Címkék: KultúraForgatás

forgatasA tör­té­net egy ide­gen dzsun­gel­ben, il­let­ve mint ké­sőbb ki­de­rül, egy ide­gen boly­gón ös­­sze­ve­rő­dött tár­sa­ság küz­del­me. A Föl­dön mind­egyi­kük kvá­zi gyilkológép, ám eb­ben a vi­lág­ban a Ra­ga­do­zók pré­dái, itt ők vál­nak ül­dö­zöt­té. A csa­pat­ta­gok sor­sa az egy­más­ra ta­lá­lás után ab­szo­lút ki­szá­mít­ha­tó, va­gyis az el­ső pár perc­ből kö­vet­kez­tet­ni le­het, ki az, aki ki­tart a film vé­gé­ig.
An­tal Nim­ród leg­újabb film­je nem hoz túl sok meg­le­pe­tést, ta­lán csak at­tól el­te­kint­ve, hogy Adrien Brody tény­leg koc­kás­ra gyúr­ta ma­gát a sze­rep ked­vé­ért.
A ka­rak­te­rek leg­több eset­ben a tő­lük el­vár­ha­tó vi­sel­ke­dést hoz­zák, egy-­e­gy ki­vé­tel akad, pél­dá­ul a Lau­rence Fish­burne ál­tal meg­for­mált Noland ka­rak­te­re.
A film leg­na­gyobb prob­lé­má­ja azon­ban a meg­ma­gya­rá­zat­lan­ság­ból fa­kad, és itt nem ar­ra gon­do­lok, hogy pél­dá­ul nem de­rül ki, hogy hő­se­ink ho­gyan ke­rül­tek egy­ál­ta­lán ar­ra a boly­gó­ra, ha­nem azok­ra az in­for­má­ci­ók­ra, ami­ket szin­te csak azért visz­nek be­le a tör­té­net­be, hogy to­vább­vi­gyék a cse­lek­ményt. Ilyen a vé­gig ár­tat­lan­nak tű­nő dok­tor fi­gu­rá­já­ra, aki a film vé­ge fe­lé el­hin­ti, hogy ő sem jobb, mint a töb­bi­ek, azt vi­szont már nem tud­juk meg, hogy mi­ért.
Mind­ezek el­le­né­re él­vez­he­tő a film, fő­leg az el­ső fe­le, ami­kor ösz­­sze­gyű­lik a csa­pat, és meg­pró­bál­ják ki­de­rí­te­ni, hogy mi is tör­té­nik ve­lük va­ló­já­ban, vi­szont mi­kor­ra már ah­hoz ele­gen­dő in­for­má­ci­ó­hoz jut­nak, hogy fel­ve­gyék a har­cot az őket le­va­dász­ni kí­vá­nó ide­gen lé­nyek­kel, a szín­vo­nal zu­han­ni kezd. El­kez­dőd­nek a tel­je­sen ki­szá­mít­ha­tó már­tír­ha­lál­ok, áru­lá­sok, ös­­sze­ve­szé­sek és nagy ki­bé­kü­lé­sek, mind­ez ter­mé­sze­te­sen ak­ció­je­le­ne­tek­kel fel­tur­bóz­va.
Ös­­szes­sé­gé­ben néz­ve vi­szont a film kön­­nyed ki­kap­cso­ló­dás­ra ki­vá­ló.
Ra­ga­do­zók – szí­nes, ma­gya­rul be­szé­lő, ame­ri­kai ak­ció­film, 107 perc, 2010. Ren­de­ző: An­tal Nim­ród.

Petró Ju­li­an­na

Bezár