2024. június 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Kultúra
Mű-terem - Ezer érem ezer ol­da­la
Címkék: KultúraMű-terem

muteremÖt­ven év al­ko­tói mun­kás­sá­ga lát­ha­tó ok­tó­ber vé­ge óta feb­ru­ár 21-ig a sze­ge­di vár­ban. Tóth Sán­dor Mun­kácsy-dí­jas szob­rász­mű­vész al­ko­tá­sa­i­nak leg­na­gyobb ré­szét ér­mek te­szik ki. Nem unt rá, és nem tar­tot­ta so­ha­sem „fa­vá­gás­nak”, amit csi­nált. Al­ko­tá­sa­i­ból a mes­ter­ség sze­re­te­te su­gár­zik.
844 érem­ol­dal ta­lál­ha­tó a tár­lók­ban, ez kö­rül­be­lül a fe­le an­nak, amit ed­dig ké­szí­tett a mes­ter – va­gyis ezer érem­nél több di­csé­ri a ke­ze mun­ká­ját. Szo­bor­port­rék csa­lád­tag­ok­ról, érem­port­rék hí­res­sé­gek­ről, a mű­vész gyer­me­ke­i­ről, is­me­rő­se­i­ről, ba­rá­ta­i­ról so­ra­koz­nak a tár­la­ton. Lát­ha­tók kis­plasz­ti­kák is, me­lyek egy­részt le­en­dő nagy­szob­rok kis­min­tái, ame­lyek vé­gül nem ké­szül­tek el nagy­ban, más­részt szob­rá­szi öt­le­tek. Leg­in­kább az „Ik­rek” kút­ter­vet saj­nál­ja Tóth Sán­dor, hogy nagy­ban nem va­ló­sul­ha­tott meg: ez egy 13 fi­gu­rás ba­rokk kom­po­zí­ció, amely ta­lán egye­dül­ál­ló öt­let is a vi­lág­ban. Tu­laj­don­kép­pen egy szo­bor van ti­zen­há­rom­szor ki­önt­ve és ös­­sze­kom­po­nál­va.
A szem­fü­les szem­lé­lő 1956-ról is ta­nús­ko­dó al­ko­tá­sok­ra is buk­kan­hat, a mű­vész ugyan­is tag­ja volt pél­dá­ul az össz­e­gyete­mi for­ra­dal­mi bi­zott­ság­nak.
A több­sé­gé­ben bronz­ból ké­szült al­ko­tá­sok szü­le­té­sé­nek mód­ja is ér­de­kes. A szob­rász elő­ször kép­lé­keny anyag­ból – agyag vagy vi­asz – for­mál­ja meg a szob­rot, majd gipsz­for­má­ban rög­zí­ti. A gip­szpoz­itívből ké­szí­te­nek pél­dá­ul ho­mok­ne­ga­tí­vot, és ab­ba ön­tik be­le a bron­zot.
Az ér­mek nagy ré­sze meg­ren­de­lés­re ké­szült, de van­nak ver­seny­da­ra­bok is. Eb­ben az egy­ve­leg­ben ta­lál­ko­zik Dan­te Simai Mi­hál­­lyal vagy Teller Edé­vel. Tóth Sán­dor ta­nít­ha­tó és ta­nul­ha­tó mes­ter­ség­nek tart­ja a szob­rá­sza­tot. Min­den egyes da­rab új ki­hí­vás. A szob­rász ugyan­ak­kor nem hisz a mo­dern mai mű­vé­szet­szem­lé­let­ben, ami azt vall­ja, hogy a sze­mé­lyi­ség ön­ki­fe­je­zé­se a mű­vé­szi tett. A mű­vé­szi tett sze­rin­te a kö­zös­ség igé­nye, a meg­ren­de­lő sze­rint a leg­ma­ga­sabb szín­vo­na­lon meg­va­ló­sí­tott al­ko­tás.

Arany Mi­hály

Bezár