2024. június 20., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Kultúra
MŰ-TEREM: Gro­teszk gyö­nyö­rű­ség
Címkék: KultúraMű-terem

muteremSzep­tem­ber 9-én So­mo­gyi Győ­ző Mun­kácsy-dí­jas, Ki­vá­ló Mű­vész iga­zán rend­kí­vü­li, mint­egy hat­van gra­fi­ká­ból ál­ló ki­ál­lí­tá­sát Nátyi Ró­bert és Kor­mos Fe­renc nyi­tot­ta meg a Reök-­palotában.
Az 1942-ben szü­le­tett, a hat­va­nas évek­ben pap­pá szen­telt és a het­ve­nes évek­től a mű­vé­szet fe­lé for­du­ló So­mo­gyi ko­rai gra­fi­ká­i­ból ké­szült ki­ál­lí­tás igen­csak szé­les spekt­ru­mon mu­tat­ja be a mű­vészt fog­lal­koz­ta­tó té­má­kat. A hét­köz­na­pi em­be­rek áb­rá­zo­lá­sá­ban, a táj­ké­pek­ben, har­ci és val­lá­sos je­le­ne­tek­ben egy­aránt gro­teszk­nek és aszim­met­ri­kus­nak áb­rá­zolt em­ber­ala­kok – fur­csa mó­don – egy­ál­ta­lán nem ijesz­tő­ek vagy csú­nyák. „Eze­ket az em­be­re­ket szép­nek lá­tom. Raj­tuk van a nyo­mo­rú­ság és az élet sú­lya, de em­be­ri te­kin­te­tük van” – hall­hat­tuk So­mo­gyi­tól.
A sö­tét, szív­szo­rí­tó va­ló­sá­got áb­rá­zo­ló gra­fi­kák mér­he­tet­len szo­ron­gást kel­tet­tek ben­nem, egy­foly­tá­ban azon tű­nőd­tem, ho­gyan éri el ezt a ha­tást, ami­kor a gro­teszk ki­fe­je­zé­sé­nek szol­gá­la­tá­ba ál­lí­tott fe­ke­te vagy fe­hér tó­nu­sos­ság mér­té­ke kép­ről kép­re vál­to­zik. Nem tud­tam meg­fej­te­ni a tit­kát. Táj­ké­pei kér­dés nél­kül el­bű­völ­tek, bár a nyo­mor és a hét­köz­nap pil­la­nat­ké­pe­i­nek áb­rá­zo­lá­sa (töb­bek kö­zött a Kül­vá­ros cí­mű gra­fi­kán) fe­hér tó­nu­suk el­le­né­re szin­tén ko­mor­sá­got, sö­tét­sé­get árasz­ta­nak.
A tör­té­nel­mi pil­la­na­to­kat és há­bo­rús idő­sza­ko­kat hét­köz­na­pi­sá­guk­ban ra­gad­ta meg, ezek ter­mé­sze­tes­sé­ge sú­lyos te­her­ként ne­he­ze­dett a vál­lam­ra a Ko­zá­kok, a Ga­lí­cia, a Duna­p­ataj vagy a Ha­lott cí­mű ké­pe­ken. A fe­hér túl­súly mi­att az volt az ér­zé­sem, alig raj­zolt vo­na­lat, de ezek hi­á­nya is kép­pé vált, sú­lyos, mon­da­ni­va­ló­tól ter­hes áb­rá­zo­lás­sá. Val­lá­sos té­má­jú gra­fi­kái ke­vés­bé az áhí­ta­tot, mint in­kább a ket­tős­ség gya­nú­ját kel­tet­ték fel ben­nem: a bib­li­ai je­le­ne­tek­ben két­sé­get, iró­ni­át is fel­fe­dez­ni vél­tem.
So­mo­gyi Győ­ző nagy ha­tá­sú, (továb­b)­gon­do­l(kod)ás­ra ér­de­mes ki­ál­lí­tá­sa ok­tó­ber 31-ig te­kint­he­tő meg.

Sze­ke­res Ni­ko­let­ta

Bezár