2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Egyetemi Élet
Juhásztalálkozó Vásárhelyen
A ju­há­szat ősi ha­gyo­má­nya­i­nak meg­is­me­ré­sét se­gí­tő ki­ál­lí­tás és kü­lön­le­ges fő­ző­ver­seny is volt a szak­mai fó­rum mel­lett a XXVI. Szent György-na­pi Ju­hász­ta­lál­ko­zón, mely­nek társ­ren­de­ző­je a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Me­ző­gaz­da­sá­gi Ka­ra. A XVII. Al­föl­di Ál­lat­te­nyész­té­si és Me­ző­gaz­da Na­pok ki­ál­lí­tá­si te­rü­le­tén Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen a kar egy stan­don nép­sze­rű­sí­tet­te OKJ-s és egyéb poszt­gra­du­á­lis kép­zé­se­it, tan­fo­lya­ma­it.
Címkék: Egyetemi Élet

Ha­zánk egyik leg­na­gyobb múlt­ra vis­­sza­te­kin­tő szak­mai ta­lál­ko­zó­ját és vá­sá­rát, az Al­föl­di Ál­lat­te­nyész­té­si és Me­ző­gaz­da Na­po­kat ha­gyo­má­nyo­san ak­kor tart­ják, ami­kor egy­kor az ál­la­to­kat ki­haj­tot­ták a legelő­re, va­gyis Szent Györ­gy-nap kör­nyé­kén. A több tíz­ezer lá­to­ga­tót és szak­em­bert von­zó ren­dez­vény­hez kap­cso­lód­va ju­hász­ta­lál­ko­zót is tar­tot­tak Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen, im­már hu­szon­ha­tod­szor.

juhasz2
Az alföldi tradíciók is megjelennek a juhászversenyen. Fo­tó: szegy
A Ma­gyar Juh- és Kecs­ke­te­nyész­tő Szö­vet­ség (MJKSZ) és a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Me­ző­gaz­da­sá­gi Ka­rá­nak (SZTE MGK) kö­zös ren­dez­vé­nyét 2008-tól új hely­szí­nen rendezik, a Ta­kács Fe­renc Kép­ző Köz­pont­ban.
Itt már a ko­ráb­bi tí­pu­sú ju­hász­ver­seny le­bo­nyo­lí­tá­sá­hoz nem volt elég hely, to­váb­bá a di­á­kok is a mo­dern mód­sze­re­ket ta­nul­ják az ál­lat­tar­tás­ról, így a szer­ve­zők meg­újí­tot­ták a ta­lál­ko­zó prog­ram­ja­it.
A ju­hász­ta­lál­ko­zó ven­dé­ge­it Bod­nár Kár­oly, a Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar dé­kán­ja kö­szön­töt­te, majd Horn Pé­ter, a fő­szer­ve­ző MJKSZ el­nö­ke szólt a meg­je­len­tek­hez.
A tra­dí­ci­ók őr­zé­sét hi­va­tott szolgálni a ju­há­szat ősi ha­gyo­má­nya­i­nak meg­is­me­ré­sét se­gí­tő ki­ál­lí­tás, il­let­ve a kép­ző köz­pont kert­jé­ben né­pi ipar­mű­vé­szek, juh- és kecs­ketej­-ter­mé­kek, aján­dék­tár­gyak, szak­mai ki­ál­lí­tók kap­tak he­lyet.
Iga­zán sok­szí­nű prog­ram­so­ro­za­tot ál­lí­tott ös­­sze a ju­hász­ta­lál­ko­zó­ra az SZTE MGK, min­den kor­osz­tály­ra gon­dol­tak a szer­ve­zők. A nap fo­lya­mán dél­előtt tíz órá­tól nép­ze­nei mű­so­rok­kal is szó­ra­koz­tat­ták a ven­dé­ge­ket, to­váb­bá az MGK stand­ján ál­lat­prém-fel­is­me­rő já­ték­kal, rejt­vénnyel, ügyes­sé­gi teszt­tel, szí­ne­ző­vel és ál­lat­pre­pa­rá­tu­mok­kal vár­ták a gye­re­ke­ket.
A ven­dé­gek ku­li­ná­ris él­mé­nyek­kel is gaz­da­god­tak, hi­szen a szi­go­rú­an szak­mai ala­po­kon nyug­vó, juh- és kecs­ke­ter­mék­ből hely­ben ké­szü­lő éte­lek ver­se­nyén il­la­tos és íz­le­tes mér­kő­zést vív­nak egy­más­sal a csa­pa­tok. Kós­to­lás­ra is mód nyílt ter­mé­sze­te­sen, és mi­vel az or­szág szin­te min­den ré­szé­ből ér­kez­nek ver­seny­zők, a táj­jel­le­gű éte­lek­ből sem volt hi­ány. Sza­bó Zol­tán­tól, az MGK PR-referensétől meg­tud­tuk, hogy idén elő­ször nem csak bog­rá­csos éte­le­ket ké­szít­het­tek az in­du­lók, mind­ös­­sze an­­nyi volt ki­köt­ve, hogy az ét­kek alap­anya­ga kecs­ke, il­let­ve juh le­gyen. Az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb étel ta­lán a pi­rí­tott bá­rány­máj volt, amit a ba­jai csa­pat ké­szí­tett.
Az ér­dek­lő­dők részt ve­het­tek a juh- és kecs­ke­te­nyész­tők szak­mai fó­ru­mán, amely­nek idén kü­lö­nös ak­tu­a­li­tást adott az ál­la­tok elekt­ro­ni­kus je­lö­lé­sé­nek be­ve­ze­té­se. Márh And­rás korábbi szak­ál­lam­tit­kár az „Amit tud­ni kell és le­het a ju­hok és kecs­kék elekt­ro­ni­kus je­lö­lé­sé­ről” cím­mel ren­de­zett fó­ru­mon be­szá­molt ar­ról, hogy a chipes ál­lat­je­lö­lés­re az uni­ós nor­mák­hoz va­ló iga­zo­dás mi­att van szük­ség. Ez drá­gább, mint a ko­ráb­ban al­kal­ma­zott je­lö­lő, ám az EU az ár­kü­lön­bö­ze­tet meg­té­rí­ti a ma­gyar gaz­dák­nak.
A ju­hász­ta­lál­ko­zó im­már szer­ves ré­sze az Al­föl­di Ál­lat­te­nyész­té­si és Me­ző­gaz­da Na­pok­nak, így a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Me­ző­gaz­da­sá­gi Ka­ra a ki­ál­lí­tás hely­szí­nén stan­dot is ál­lí­tott az egyik csar­nok­ban a ha­gyo­má­nyo­san Szent Györ­gy-nap kör­nyé­kén tar­tott nagy­sza­bá­sú szak­mai ta­lál­ko­zón. Mi­vel je­len­leg nincs be­is­ko­lá­zá­si idő­szak, a kar ez­út­tal OKJ-s és poszt­gra­du­á­lis kép­zé­se­it, to­váb­bá az ál­ta­la szer­ve­zett tan­fo­lya­mo­kat mu­tat­ta be az ér­dek­lő­dők­nek.

Var­ga An­na

Bezár