2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Egytemi élet
Egytemi élet
2009. november 08.
Ko­szo­rú­zás­sal em­lé­kez­tek meg ok­tó­ber 16-án, az Egye­te­mi Au­to­nó­mia és Ön­kor­mány­za­ti­ság Nap­ján az 1956-os for­ra­da­lom szik­rá­ja­ként is em­le­ge­tett Ma­gyar Egye­te­mis­ták és Fő­is­ko­lás­ok Szö­vet­sé­ge (MEFESZ) lét­re­jöt­té­ről a 2006-ban emelt em­lék­mű előt­t.
Címkék: Egyetemi Élet
Elő­ző cik­künk­ben a Bé­ke-épü­let két hall­ga­tói la­bor­já­nak fej­lesz­té­si ter­vét mu­tat­tuk be. Foly­tat­va a sort, egy má­sik, eu­ró­pai uni­ós Tár­sa­dal­mi Inf­rast­ruk­tú­ra Ope­ra­tív Prog­ram (TIOP)-pályázat ke­re­té­ben több kar ál­tal hasz­nált hall­ga­tói la­bo­rok meg­újí­tá­sá­ra is sor ke­rül a Dóm té­ren.
Címkék: Egyetemi Élet
2009. november 08.
No­vem­ber 4-én a tu­do­mány ün­ne­pe kap­csán a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar kon­fe­ren­cia­ter­mé­ben tar­tot­ták azt az em­lék­ülést, amely a „Szádeczky-Kardoss La­jos és a Szádeczky-Kardoss csa­lád” cí­met vi­sel­te. A hí­res ko­lozs­vá­ri és sze­ge­di egye­te­mi aka­dé­mi­kus szü­le­té­sé­nek 150. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból szer­ve­zett kon­fe­ren­cia ma­gas szín­vo­na­lú elő­adá­sok­kal vár­ta az ér­dek­lő­dő­ket.
Címkék: Egytemi Élet
2009. november 08.
Im­már ötö­dik al­ka­lom­mal ren­dez­te meg az SZTE őszi Ál­lás­bör­ze az SZTE Kar­ri­er Iro­da. Több mint 1000 hall­ga­tó, friss dip­lo­más for­dult meg ok­tó­ber 14-én a stan­dok kö­zött, a ki­ál­lí­tó cé­gek szá­ma vi­szont – mely a ta­va­lyi 33-ról 22-re esett – a gaz­da­sá­gi re­ces­­szi­ót tük­röz­te.
Címkék: Egyetemi ÉletÁllásbörze
Több év szü­net után most is­mét be­kap­cso­ló­dott a fel­tá­rá­sok­ba a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ré­gé­sze­ti Tan­szé­ke. A Hód­me­ző­vá­sár­hely kör­nyé­ki Gorzsa 10. szá­mú ho­mok­bá­nya te­rü­le­te egy­szer­re mun­ka és szak­mai gya­kor­lat a hall­ga­tók­nak.
Címkék: Egyetemi Élet
2009. november 08.
Bezár