2022. augusztus 9., kedd English version

Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Kultúra
Kultúra
2009. május 15.
Az Egyetemi Tavasz, ezen belül a Radnóti Emlékév programsorozatának keretében Kultúrházban a Szegedi Egyetemi Színház Nem tudhatom címmel tartott visszatekintést az Alsóvárosi a költő születésének századik évfordulójára, valójában azonban a halála előtti utolsó hónapokra emlékezve.
Címkék: Kultúra
Hogy a bo­lo­gnai fo­lya­mat szá­mos vál­to­zást ho­zott a ma­gyar fel­ső­ok­ta­tás­ban, az nyil­ván­va­ló. Azt, hogy en­nek kö­vet­kez­té­ben az el­múlt né­hány év­ben olyan prob­lé­mák­kal kel­lett (és kell ma is) szem­be­néz­ni, ame­lyek­re ta­lán nem is szá­mí­tott sen­ki, hall­ga­tók és ok­ta­tók egy­aránt a bő­rü­kön ér­zik. Hogy ilyen­kor mi a te­en­dő, és ho­gyan le­het a leg­meg­fe­le­lőb­ben re­a­gál­ni, az pe­dig jó kér­dés...
Címkék: Kultúra
2009. május 09.
Há­rom na­pon át he­ge­dű­szó­tól és gye­rek­zsi­vaj­tól volt han­gos a sze­ge­di Kis­szín­ház épü­le­te: áp­ri­lis 7-9. kö­zött ti­zen­ki­len­ce­dik al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg az Or­szá­gos Gyer­mek és If­jú­sá­gi Nép­táncfesz­tivált a csong­rá­di me­gye­szék­he­lyen.
Címkék: Kultúra
Ahogy vár­ha­tó is volt, az IH Ren­dez­vény­köz­pont nem so­ká­ig bon­to­gat­ta meg­újult szár­nyacs­ká­it, és meg­nyi­tá­sát kö­ve­tő­en szin­te azon­nal Sze­ged kul­tu­rá­lis éle­té­nek egyik meg­ha­tá­ro­zó hely­szí­ne lett. Áp­ri­lis 22-én a Volt öt évünk mu­si­calt lát­hat­tuk Malek And­rea és Ka­ma­rás Iván fő­sze­rep­lé­sé­vel.
Címkék: Kultúra
2009. május 09.
A Fran­cia Film­na­pok idén ti­zen­har­ma­dik éve mu­ta­tott be vá­lo­ga­tást a hi­va­ta­los pre­mi­er előtt a leg­fris­sebb fran­cia fil­mek­ből Bu­da­pes­ten és nyolc vi­dé­ki vá­ros­ban áp­ri­lis kö­ze­pén.
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
2009. május 09.

kongressz1_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Pataki Tibor- SAJÁT KÖNYVTÁR című kiállítása
  július 14. - augusztus 21.
 • Pót záróvizsgára jelentkezés időpontja
  július 22. - augusztus 19.
 • Kloáka-kanális-klozet- Szeged csatornázásának kultúrtörténete
  július 27. - március 30.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése
  augusztus 01. - augusztus 20.
 • A személyes ügyintézés szünetel a GYTK Tanulmányi Osztályán!
  augusztus 04. - augusztus 18.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár