2021. január 16., szombat English version

Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Kultúra
Kultúra
2009. május 15.
Az Egyetemi Tavasz, ezen belül a Radnóti Emlékév programsorozatának keretében Kultúrházban a Szegedi Egyetemi Színház Nem tudhatom címmel tartott visszatekintést az Alsóvárosi a költő születésének századik évfordulójára, valójában azonban a halála előtti utolsó hónapokra emlékezve.
Címkék: Kultúra
Hogy a bo­lo­gnai fo­lya­mat szá­mos vál­to­zást ho­zott a ma­gyar fel­ső­ok­ta­tás­ban, az nyil­ván­va­ló. Azt, hogy en­nek kö­vet­kez­té­ben az el­múlt né­hány év­ben olyan prob­lé­mák­kal kel­lett (és kell ma is) szem­be­néz­ni, ame­lyek­re ta­lán nem is szá­mí­tott sen­ki, hall­ga­tók és ok­ta­tók egy­aránt a bő­rü­kön ér­zik. Hogy ilyen­kor mi a te­en­dő, és ho­gyan le­het a leg­meg­fe­le­lőb­ben re­a­gál­ni, az pe­dig jó kér­dés...
Címkék: Kultúra
2009. május 09.
Há­rom na­pon át he­ge­dű­szó­tól és gye­rek­zsi­vaj­tól volt han­gos a sze­ge­di Kis­szín­ház épü­le­te: áp­ri­lis 7-9. kö­zött ti­zen­ki­len­ce­dik al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg az Or­szá­gos Gyer­mek és If­jú­sá­gi Nép­táncfesz­tivált a csong­rá­di me­gye­szék­he­lyen.
Címkék: Kultúra
Ahogy vár­ha­tó is volt, az IH Ren­dez­vény­köz­pont nem so­ká­ig bon­to­gat­ta meg­újult szár­nyacs­ká­it, és meg­nyi­tá­sát kö­ve­tő­en szin­te azon­nal Sze­ged kul­tu­rá­lis éle­té­nek egyik meg­ha­tá­ro­zó hely­szí­ne lett. Áp­ri­lis 22-én a Volt öt évünk mu­si­calt lát­hat­tuk Malek And­rea és Ka­ma­rás Iván fő­sze­rep­lé­sé­vel.
Címkék: Kultúra
2009. május 09.
A Fran­cia Film­na­pok idén ti­zen­har­ma­dik éve mu­ta­tott be vá­lo­ga­tást a hi­va­ta­los pre­mi­er előtt a leg­fris­sebb fran­cia fil­mek­ből Bu­da­pes­ten és nyolc vi­dé­ki vá­ros­ban áp­ri­lis kö­ze­pén.
Címkék: Kultúra
2009. május 09.
Bezár