2024. június 19., szerda English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Egyetemi élet
Könyv­tár­be­mu­ta­tó tú­rák kez­dők­nek és ha­la­dók­nak
Címkék: Egyetemi életEgyetemi KönyvtárTIK

Az SZTE Egye­te­mi Könyv­tár szol­gál­ta­tá­sa­i­nak és in­for­má­ció­for­rá­sa­i­nak meg­is­mer­te­té­se cél­já­ból a bib­li­o­té­ká­ban a ked­di na­po­kon két időpont­ban, 13 óra­kor és 15 óra­kor könyv­tár­be­mu­ta­tó­kat tar­ta­nak, könyv­tá­ri tú­rá­kat in­dí­ta­nak.

Ajánl­ják eze­ket a tú­rá­kat az el­ső­éves hall­ga­tók­nak, hogy mind­járt egye­te­mi ta­nul­má­nya­ik el­kez­dé­se­kor meg­is­mer­ked­hes­se­nek a ren­del­ke­zé­sük­re ál­ló esz­kö­zök­kel, és azon­nal él­ni tud­ja­nak ve­lük, il­let­ve vár­ják és öröm­mel lát­ják mind­azo­kat a fel­sőbb éves hall­ga­tó­kat, az egye­tem ok­ta­tó­it, dol­go­zó­it, Sze­ged vá­ros la­kó­it, a tá­vol­ból ér­ke­ző érdek­lődőket és min­den más fel­hasz­ná­lót, akik­nek ed­dig még nem volt le­he­tő­sé­gük ezen a mó­don tá­jé­ko­zód­ni az egye­tem könyv­tá­rá­ban.

Je­lent­kez­ni a könyv­tár hon­lap­ján (www.bibl.u-szeged.hu) a Szol­gál­ta­tá­sok me­nü­pont­ban a Könyv­tár­be­mu­ta­tó tú­ra link­jén le­het.

Ki­sebb-na­gyobb cso­por­tok szá­má­ra – elő­ze­tes egyez­te­tést kö­ve­tő­en – más időpon­tok­ban is ren­del­ke­zés­re áll­nak az SZTE Egye­te­mi Könyv­tár mun­ka­tár­sai. A je­lent­ke­zé­se­ket a kö­vet­ke­ző e-mail cím­re vár­ják: tura@bibl.u-szeged.hu. Te­le­fon: (62) 546-624 vagy (62) 546-620.

Ál­ta­lá­nos is­ko­lai osz­tá­lyo­kat nem áll mód­juk­ban fo­gad­ni. A kö­zép­is­ko­lák év­fo­lya­mai kö­zül a 11. és 12. osz­tá­lyo­sok cso­por­tos lá­to­ga­tá­sát tud­ják biz­to­sí­ta­ni.

SZEGY

Bezár