2024. július 21., vasárnap English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Egyetemi élet
Ősszel is virágzik az Alma!
Címkék: Egyetemi életAlma Mater

Az őszi pro­gramkavalkád­ból az SZTE Al­ma Ma­ter sem ma­rad­hat ki. Szí­ne­sebb­nél szí­ne­sebb ren­dez­vé­nyek­kel, ked­vez­mé­nyek­kel és ér­té­kes hon­lapjátékokkal vár­ja a már meg­lé­vő és jövendő­be­li tag­ja­it az egye­tem alum­ni szer­ve­ze­te.
A SZTE Al­ma Ma­ter 2005 de­cem­be­ré­ben ala­kult az­zal a cél­lal, hogy az in­téz­mény egy­ko­ri és vég­zés előtt ál­ló hall­ga­tó­it, az SZTE-vel kap­cso­lat­ba ke­rült sze­mé­lye­ket és szer­ve­ze­te­ket ös­­sze­ko­vá­csol­ja. Az el­múlt évek­ből már so­kak szá­má­ra ismerős­nek csen­ge­nek az Al­ma Ma­ter is­mét­lő­dő ren­dez­vé­nyei: az el­ma­rad­ha­tat­lan bu­li a Vég­ző­sök Éj­sza­ká­ján, a gye­re­kek szá­má­ra oly­an­­nyi­ra várt Mi­ku­lás a TIK-ben vagy az Al­ma Ma­ter Week­end és Sport­nap, ahol egy egész na­pot tor­náz­hat­nak vé­gig a mo­zog­ni vá­gyók.

Mind­ezek mel­lett az Al­ma Ma­ter idén ős­­szel be­kap­cso­ló­dik a kul­tu­rá­lis élet­be is. „Ez az el­ső al­ka­lom, hogy az Al­ma Ma­ter csat­la­ko­zik az őszi Kul­tu­rá­lis Fesz­ti­vál­hoz” – nyi­lat­koz­za V. Han­ga Ág­nes, az SZTE Al­ma Ma­ter re­fe­ren­se. „Ami­kor el­kezd­tem szer­vez­ni, ki­de­rült, hogy sok­kal töb­ben sze­ret­né­nek prog­ra­mo­kat nyúj­ta­ni az Al­ma Ma­ter-ta­gok­nak, és sok­kal na­gyobb idő­tar­ta­mon ke­resz­tül, mint csu­pán az ok­tó­be­ri hó­nap. Most már el­mond­ha­tom, hogy a sa­ját és a tá­mo­ga­tott prog­ram­ja­ink szá­ma bő­ven 20 fe­lett van, és egé­szen de­cem­ber vé­gé­ig tart a kí­ná­lat.”

A prog­ra­mok­nak két nagy cél­cso­port­juk van: az SZTE dol­go­zói és csa­lád­ja­ik, il­let­ve a vég­ző­sök vagy fris­sen vég­zet­tek. Az el­ső cso­port szá­má­ra kel­le­mes ki­kap­cso­ló­dást kí­nál az ok­tó­be­ri sé­ta a fü­vész­kert­ben (ok­tó­ber 10.) és a vadas­park­ban (ok­tó­ber 24.), a kéz­mű­ves-fog­lal­ko­zá­sok so­ra a Mó­ra Fe­renc Mú­ze­um­ban vagy az SZTE Al­ma Ma­ter-bor­kós­to­ló (ok­tó­ber 15). A vég­ző­sök szá­má­ra pe­dig ki­hagy­ha­tat­lan le­he­tő­ség a Chill Out Al­ma-par­ti (ok­tó­ber 14.) a sze­ge­di An­na Für­dő­ben és a Vég­ző­sök Éj­sza­ká­ja (ok­tó­ber 15.) a JATE Klub­ban.

To­vább­ra is foly­ta­tód­nak az Al­ma Ma­ter-film­ve­tí­té­sek a Bel­vá­ro­si mo­zi­ban, és ér­té­kes aján­dé­ko­kat (szín­ház­je­gye­ket, köny­ve­ket, kon­cert­je­gye­ket) nyer­het­nek, akik részt vesz­nek a hon­lapjátékokon. Az érdek­lődők bő­vebb in­for­má­ci­ó­kat a www.szteal­ma­mater.hu weboldalon kap­hat­nak.

Tóth Bog­lár­ka

Bezár