2020. szeptember 29., kedd English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Kultúra
Egy kép min­den­ki­ről
Ro­mán film­hét Sze­ge­den
Címkék: Kultúra

Ok­tó­ber 27-30. kö­zött Irány­vál­tás – A hu­sza­dik év cím­mel zaj­lott le a Ro­mán Film­hét a Grand Caféban, kedd­től szom­ba­tig min­den nap egy-­egy film ve­tí­té­sé­vel mu­tat­va be a kor­társ ro­mán film­mű­vé­szet leg­jobb­nak tar­tott al­ko­tá­sa­it. A cse­lek­mény az 1989-es év ese­mé­nyei kö­ré cso­por­to­sult, amit a fi­a­tal fil­mes ge­ne­rá­ció tel­je­sen új szem­szög­ből je­le­ní­tett meg.

A Ro­mán Kul­tu­rá­lis In­té­zet tá­mo­ga­tá­sá­val meg­ren­de­zett film­hé­ten a ro­mán át­me­ne­ti kor­szak­ról ké­szült, több nem­zet­kö­zi fesz­ti­vá­lon is dí­jat nyert al­ko­tá­so­kat mu­tat­tak be. Így a kö­zön­ség ked­den Ghe­o­rghe Preda Ön­kén­tes an­gyal cí­mű film­jét, a to­váb­bi na­po­kon rend­re a kö­vet­ke­ző­ket te­kint­het­te meg: Mircea Daneli­uc: Mar­ile­na, Stere Gulea: Week­end anyá­val, Andrei Gruzniczk­i: A má­sik Iri­na. Pén­te­ken Nico­lae Margineanu Pénz­vál­tó­ját, szom­ba­ton Peter Strick­land Var­ga Ka­ta­lin­ját ve­tí­tet­ték.

Az ál­ta­lam lá­tott Week­end anyá­val és a Pénz­vál­tó azon­ban nem ki­fe­je­zet­ten az új­faj­ta lá­tás­mó­dot köz­ve­tí­tet­te. Sőt az is fel­me­rült ben­nünk, film­né­ző tár­sam­mal, va­jon a ro­má­nok tény­leg olyan ké­pet akar­nak-e mu­tat­ni ma­guk­ról, amit eb­ben a két al­ko­tás­ban. A bű­nö­zés, az élet­szem­lé­let és az em­be­ri vi­szo­nyok olyan meg­kö­ze­lí­tés­ben vált lát­ha­tó­vá, amely ke­vés­sé di­cse­ked­ni va­ló. Ha azon­ban a mai ma­gyar si­ker­fil­me­ket tes­­szük ezek mel­lé, va­ló­já­ban nincs nagy különb­ség…

Va­jon az ál­ta­lam lá­tott két film tény­leg a kor­társ ro­mán film­mű­vé­szet egy-­e­gy gyöngy­sze­me len­ne? El­szo­mo­rod­nék, ha így len­ne, hi­szen sem a tör­té­net, sem a meg­for­má­lá­si mód nem volt ki­fo­gás­ta­lan egyik eset­ben sem, még egy első­filmes da­rab­hoz mér­ten sem… Sze­ge­det meg­elő­ző­en ok­tó­ber 12-18. kö­zött Bu­da­pes­ten, az Urá­nia mo­zi­ban ren­dez­tek ha­son­ló film­he­tet. A fő­vá­ro­si kí­ná­lat sok­kal szé­le­sebb volt a sze­ge­di­nél, de nem egy fil­met itt is le­ve­tí­tet­tek.

Sz. N.

Bezár