2020. szeptember 25., péntek English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Kultúra
Kultúra
Dar­vasi Lász­ló leg­újabb, a 19. szá­za­di Sze­ge­det meg­ele­ve­ní­tő nagy­re­gé­nye, a Vi­rág­za­bá­lók nem szű­köl­kö­dik a si­ke­rek­ben. A re­gény meg­nyer­te a Rotary Iro­dal­mi Dí­jat, va­la­mint ok­tó­ber kö­ze­pén a Grand Caféban kon­fe­ren­ci­át ren­dez­tek Dar­vasi pró­zá­já­ról. La­punk kér­dé­se­i­re a kon­fe­ren­cia elő­est­éjén an­nak hely­szí­nén, a Grec­só Krisz­ti­án­nal va­ló be­szél­ge­té­se után vá­la­szolt a szer­ző.
Címkék: Kultúra
2009. november 11.
Idén is­mét meg­tart­ják az Ope­ra­ver­seny és Fesz­ti­vál a Mezzo Te­le­ví­zi­ó­val el­ne­ve­zé­sű ren­dez­vényt, mely ver­seny dön­tő­jé­re no­vem­ber 3-17. kö­zött ke­rül sor a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház­ban.
Címkék: Kultúra
2009. november 11.
Thai­föld­ről, a thai mas­­százs­ról és jó­gá­ról szó­ló elő­adás-so­ro­zat kez­dő­dött ok­tó­ber 19-én, a Thai or­vos­lás kin­csei cím­mel. Már­ton Ibo­lya thai mas­­szőr az Élet­erő Klub­ban tar­tot­ta az el­ső, ve­tí­tés­sel egy­be­kö­tött be­mu­ta­tót, a kö­vet­ke­ző­ket Sze­ged más-más hely­szí­ne­in ren­de­zik.
Címkék: Kultúra
Ho­gyan ke­rül­het egy es­te egy és ugyan­azon ét­lap­ra egy rock­éne­kes, egy ha­gyo­má­nyos ma­gyar nó­tát he­ge­dű­szó­ló, a hí­res fran­cia bár­éne­kes­nő, Edith Piaf szel­le­mét idé­ző fran­cia san­zon, egy lük­te­tő rit­mu­sos rum­ba, egy ka­ba­ré­ba il­lő kup­lé és egy ré­gi ma­gyar dal­hoz fújt blu­es száj­har­mo­ni­ka-szó­ló?
Címkék: Kultúra
2009. november 11.
2009. november 11.
Húsz éve bon­tot­ták le a ber­li­ni fa­lat
Címkék: Kultúra
2009. november 11.
Ro­mán film­hét Sze­ge­den
Címkék: Kultúra
Bezár