2020. szeptember 29., kedd English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Kultúra
A vi­lág két ke­ré­ken
Címkék: Kultúra

„Töb­bet meg­ta­nulsz egy út­ról, ha vé­gig­já­rod, mint a Föld ös­­szes tér­ké­pé­ből” - tart­ja a mon­dás, mely úgy vé­lem, kü­lö­nö­sen igaz, ha az uta­zást egy két­ke­re­kű jár­mű se­gít­sé­gé­vel tes­­szük meg. A www.­mo­toros­tu­ra.hu inter­netes ol­da­lon szem­lé­le­tes le­sí­rá­so­kat ol­vas­hat­nak a ki­rán­dul­ni vá­gyók ar­ról, hogy mi­lyen az Al­pok há­gó­in "szá­gul­da­ni", vagy hogy mi­lyen él­mé­nye­ket rejt ma­gá­ban egy olasz­or­szá­gi motorostúra. Auszt­ri­á­tól, Len­gyel­or­szág­tól kezd­ve Mon­te­neg­rón át egé­szen Szí­ri­á­ig, de akár az Egye­sült Ál­la­mo­kig is ba­ran­gol­ha­tunk a rend­kí­vül ér­de­kes és szí­nes úti be­szá­mo­lók se­gít­sé­gé­vel, me­lyek nem utol­só­sor­ban a fes­tő­i­en gyö­nyö­rű ké­pe­ik­kel te­szik ér­zé­kel­he­tő­vé, szin­te már meg­fog­ha­tó­vá egy adott táj szép­sé­gét vagy az el­té­rő kul­tú­rák kö­zöt­ti kü­lönb­sé­ge­ket. Emel­lett azok szá­má­ra, akik az au­tó­zás he­lyett szí­ve­seb­ben vá­laszt­ják a motorostúrákat, fon­tos in­for­má­ci­ó­kat is tar­tal­maz­nak a be­szá­mo­lók, mi­vel töb­bek kö­zött tá­jé­koz­tat­nak az út­vo­na­lak, a szál­lás­he­lyek mi­nő­sé­gé­ről, va­la­mint a lát­ni­va­lók­ról is.
Se­ges­vá­ri Csa­ba szin­tén a mo­to­ros uta­zók kö­zé tar­to­zik. Akik elő­sze­re­tet­tel for­gat­ják a Sze­ge­di Egye­te­met, biz­to­san is­me­rik a ne­vét, hi­szen az ő ké­pei il­luszt­rál­ják az új­ság­ban meg­je­lent cik­ke­in­ket. A ki­rán­du­lá­sok­ról írt be­szá­mo­lói épp­olyan ér­dek­fe­szí­tő­ek és lenyűgözőek, mint az ál­ta­la ké­szí­tett fo­tók. Le­írá­sai pon­to­san an­­nyit mon­da­nak, mint ameny­­nyi szük­sé­ges ah­hoz, hogy az ol­va­só is úgy érez­ze, ré­sze­sé­vé vált az amsz­ter­da­mi for­ga­tag­nak, az Észa­ki-ten­ger mér­he­tet­len nyu­gal­má­nak vagy ép­pen Prá­ga éj­sza­kai éle­té­nek.
A mo­to­ro­zás sze­rel­me­se­i­nek (de azok­nak is, akik in­kább a sé­tá­lás, a ke­rék­pá­ro­zás vagy az au­tó­zás hí­vei) ér­de­mes el­lá­to­gat­ni­uk a www.­mo­toros­tu­ra.hu ol­dal­ra, hi­szen ha tény­le­ge­sen nem is, de a be­szá­mo­lók, a ké­pek és kép­ze­le­tünk se­gít­sé­gé­vel sok va­rázs­la­tos hely­re jut­ha­tunk el.

Du­dás Szil­via

Bezár