2020. szeptember 29., kedd English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Kultúra
Képregényfesz­tivál a So­mo­gyi-könyv­tár­ban
Címkék: Kultúra

No­vem­ber 14-én el­ső al­ka­lom­mal ta­lál­koz­hat­nak egy­más­sal Sze­ge­den a kép­re­gé­nyes szak­ma je­les kép­vi­se­lői és a mű­fajt ked­ve­lő ér­dek­lő­dők. A So­mo­gyi-könyv­tár­ban meg­ren­de­zen­dő fesz­ti­vál prog­ram­ja­i­ra dél­előtt tíz­től vár­ják a ven­dé­ge­ket. A vá­sár­ral egy­be­kö­tött ki­ál­lí­tá­son – há­rom ki­adó jó­vol­tá­ból – ne­he­zen el­ér­he­tő kép­re­gé­nyek­hez jut­hat­nak hoz­zá az ér­dek­lő­dők ked­vez­mé­nyes áron. Köz­ben meg­te­kint­he­tik a könyv­tár igen gaz­dag képregényál­lományát is, az in­te­rak­tív stan­do­kon pe­dig képregényra­j­zolás­sal, ve­tél­ke­dők­kel, kví­zek­kel szó­ra­koz­tat­ják majd őket. Aki ko­mo­lyab­ban sze­ret­ne mű­ve­lőd­ni a té­má­ban, or­szá­gos szak­te­kin­té­lyek és a kép­re­gé­nyes szak­ma sze­ge­di kép­vi­se­lő­i­nek elő­adá­sa­it hall­gat­hat­ja a kép­re­gény múlt­já­ról és je­le­né­ről. Az elő­adók kö­zött lesz Vára­di Gá­bor és Sza­bó Ger­gő is, akik­nek ne­ve is­me­rő­sen cseng­het az egye­te­mis­ták­nak kép­re­gé­nyes kur­zu­sa­ik jó­vol­tá­ból. A fesz­ti­vál a Grand Caféban zá­rul, ahol es­te fél hét­től jel­ké­pes ös­­sze­gért há­rom fil­met néz­het­nek meg a lá­to­ga­tók.
„Pes­ten már ha­gyo­má­nya van az ilyen fesz­ti­vá­lok­nak, me­lyek rend­sze­rint igen nép­sze­rű­ek. Sze­ged igen sok ér­té­ket adott és ad a kép­re­gé­nyes szak­má­nak, ezért jött az öt­let, hogy ér­de­mes len­ne vi­dé­ken el­ső­ként itt meg­ren­dez­ni egy ilyen fesz­ti­vált. A prog­ra­mo­kat úgy igye­kez­tünk ös­­sze­ál­lí­ta­ni, hogy a ti­zen­éve­sek­től az egye­te­mis­tá­kon át a fel­nőtt kor­osz­tá­lyig min­den­ki ta­lál­jon szá­má­ra ér­de­kes lát­ni­va­ló­kat” – mond­ta el la­punk­nak Andóczi Ba­logh Éva, a fő­szer­ve­ző So­mo­gyi-könyv­tár PR-munkatársa.
Nem­csak a mű­faj sze­rel­me­se­i­nek, de az ér­dek­lő­dő la­i­ku­sok­nak is ér­de­mes lesz te­hát el­lá­to­gat­ni­uk az El­ső Sze­ge­di Képregényfesz­tivál­ra, mel­­lyel va­ló­szí­nű­leg ha­gyo­mányt te­rem­te­nek a vá­ros­ban, hi­szen a szer­ve­zők nem tit­kolt cél­ja, hogy Bu­da­pest mel­lett ezen­túl éven­te meg­ren­dez­zék itt is a fesz­ti­vált.

K. J.

Bezár