2020. szeptember 29., kedd English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Kultúra
Újra itt a Mezzo-operaverseny
Idén is­mét meg­tart­ják az Ope­ra­ver­seny és Fesz­ti­vál a Mezzo Te­le­ví­zi­ó­val el­ne­ve­zé­sű ren­dez­vényt, mely ver­seny dön­tő­jé­re no­vem­ber 3-17. kö­zött ke­rül sor a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház­ban.
Címkék: Kultúra

Az idei ver­se­nyen is öt ope­ra­ház pro­duk­ci­ó­it lát­hat­ja a kö­zön­ség. A ta­va­lyi fesz­ti­vál­hoz ha­son­ló­an a ver­seny part­ne­re a Dicapo Ope­ra The­atre New York­ból, il­let­ve a Bal­ti Ope­ra (Gdansk, Len­gyel­or­szág). A há­rom új part­ner-ope­ra­ház pe­dig a deb­re­ce­ni Cso­ko­nai Szín­ház, a The­ater Biel Solothurn a sváj­ci Biel­ből, il­let­ve a Mor­va-Szi­lé­zi­ai Nem­ze­ti Szín­ház (Ostrava, Cseh Köz­tár­sa­ság).

mezzo
Nyári Zoltán a David Alagna-operában. Fo­tó: szegy
A sze­ge­di dön­tő el­ső elő­adá­sát no­vem­ber 3-án és 4-én néz­het­ték meg az ér­dek­lő­dők. A deb­re­ce­ni Cso­ko­nai Szín­ház pro­duk­ci­ó­ját, David Alagna: Egy ha­lál­ra­ítélt utol­só nap­ja cí­mű ope­rá­ját Nadine Duf­faut ren­dez­te. Az ope­rát Vic­tor Hugo azo­nos cí­mű re­gé­nye ins­pi­rál­ta, mely­nek tör­té­ne­te nap­ló­sze­rű­en mu­tat­ja be egy ki­vég­zé­sé­re vá­ró fér­fi utol­só hu­szon­négy órá­ját. David Alagna ope­rá­já­ban két ha­lál­ra­ítélt tör­té­ne­te je­le­nik meg pár­hu­za­mo­san, egy 1820-as évek­be­li fér­fi és egy 21. szá­za­di nő ér­zel­mei tá­rul­nak a kö­zön­ség elé. Egy olyan elő­adást, ahol két em­ber ér­zé­se­it kell szín­re vin­ni, na­gyon ne­héz le­het úgy meg­ol­da­ni, hogy a né­ző vé­gül ne kezd­jen el unat­koz­ni. En­nek az elő­adás­nak az ese­té­ben azon­ban a ren­de­ző hi­he­tet­le­nül jó tér­hasz­ná­la­tá­val és re­mek szí­nész­ve­ze­tés­sel túl­len­dült ezen a prob­lé­mán.
No­ha két fel­vo­ná­son ke­resz­tül tény­leg csak ar­ról van szó, hogy az íté­let­hir­de­tés és a vég­re­haj­tás kö­zött mi zaj­lik egy em­ber fe­jé­ben, még­is vé­gig fenn­ma­radt az ér­dek­lő­dé­sem. Az elő­adás­ban há­rom ver­seny­ző éne­kes mu­tat­hat­ta meg te­het­sé­gét: a ha­lál­ra­ítélt nő sze­re­pé­ben Donita Volk­wi­jn­t, a fér­fi sze­re­pé­ben Nyá­ri Zol­tánt, a fér­fi cel­la­tár­sá­nak sze­re­pé­ben pe­dig Chul Jun Ki­met lát­hat­tuk. Hár­muk kö­zül, an­nak el­le­né­re, hogy a leg­ke­ve­sebb sze­re­pe ne­ki volt, még­is a leg­erő­sebb szí­né­szi je­len­lét­tel ren­del­ke­ző ver­seny­ző tudott lenni Chul Jun Kim.
A gdans­ki Balti Ope­ra ver­seny­pro­duk­ci­ó­ját, az Ari­ad­né Nax­os­ban cí­mű Richard Strauss-op­erát no­vem­ber 6-án és 7-én ját­szot­ták a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház szín­pa­dán. Az elő­adás ren­de­ző­je Marek Weis­s, a ver­seny­ző éne­ke­sek Bac­chus sze­re­pé­ben Patrick Bladek, a Kom­po­nis­ta sze­re­pé­ben pe­dig a ka­na­dai szár­ma­zá­sú Ari­ana Chris.
A sváj­ci The­ater Biel Solothurn Ba­gó Ber­ta­lan ren­de­zé­sé­ben mu­tat majd be két egy­fel­vo­ná­sos víg­ope­rát no­vem­ber 9-én és 10-én. Az el­ső egy­fel­vo­ná­sos Bohuslav Mar­tinu Alexan­dre két­szer cí­mű mű­ve, mely­ben egy férj te­szi pró­bá­ra ne­je hű­sé­gét. A má­sik egy­fel­vo­ná­sos pe­dig Mau­rice Ra­vel Pász­tor­óra cí­mű víg­ope­rá­ja, mely­ben egy sze­re­tő­ket tar­tó fe­le­ség­nek kell meg­ol­da­ni egy, a vé­let­len ál­tal ge­ne­rált „prob­lé­mát”. A ver­seny­sze­rep­lők: Friederike Meinel (Né­met­or­szág), Bal­czó Pé­ter (Ma­gyar­or­szág), il­let­ve Stanislaw Kiern­er (Len­gyel­or­szág).
No­vem­ber 12-én és 13-án a Mor­va-Szi­lé­zi­ai Nem­ze­ti Szín­ház Marco Tuti­no egy­fel­vo­ná­sos ope­rá­ját vi­szi szín­re, mely­nek cí­me Vi­ta. A fő­hős­nő ne­ve árul­ko­dó: Vi­ta (je­len­té­se Élet) rá­kos be­teg, alig pár hó­nap­ja van hát­ra. A kü­lön­le­ge­sen in­tel­li­gens, tu­dós as­­szony éle­tét ed­dig mun­ká­ja töl­töt­te be. Most ki­cse­ré­lő­dik kö­rü­löt­te min­den. Em­be­ri kap­cso­la­ta­i­nak kö­zép­pont­já­ba or­vo­sai ke­rül­nek. Szem­be kell néz­nie ha­lá­lá­val és ed­di­gi éle­té­nek ér­tel­mé­vel. Az elő­adás ren­de­ző­je Telihay Pé­ter, a Vi­ta ver­seny­sze­re­pe­i­ben Zuzana Duna­j­canová, Chad Arm­strong és Marc Haffn­er lát­ha­tó­ak.
A Dicapo Ope­ra The­atre idén is Al­föl­di Ró­bert­tel kar­ölt­ve hoz­ta lét­re ver­seny­pro­duk­ci­ó­ját, Tobias Pick­er Emme­line cí­mű ope­rá­ját, mely­nek ver­seny­ző sze­rep­lői Kristin Samp­son, Nyá­ri Zol­tán és Iulia Mer­ca. Bő­vebb in­for­má­ci­ók: www.­op­er­a­verse­ny.hu
A ver­seny ered­mény­hir­de­tését és a fesz­ti­vál gá­lá­ját no­vem­ber 17-én ren­de­zik a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház­ban. Ek­kor de­rül ki, hogy a zsű­ri dön­té­se alap­ján kik kap­ják a leg­jobb női és fér­fi sze­rep­lő dí­ját, il­let­ve a né­zők sza­va­za­tai alap­ján me­lyik éne­kes és pro­duk­ció nye­ri a kö­zön­ség­dí­jat.

Petró Ju­li­an­na

Bezár