2020. szeptember 29., kedd English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Kultúra
MŰ-TEREM: Üze­nő tex­ti­lek
Címkék: Kultúra

A Mó­ra Fe­renc Mú­ze­um élet­mű­tár­lat­tal ün­nep­li a 60 éves Kubinyi An­na tex­til­mű­vészt. A mű­vész­nő pá­lya­fu­tá­sa so­rán egy sa­já­tos tech­ni­kát fej­lesz­tett ki, a tex­til­plasz­ti­kát, amely a go­be­lin tech­ni­ká­ból in­dul ki, ám alap­anya­ga vas­ta­gabb és egye­net­le­nebb. Az al­ko­tó dom­bo­rí­tó ele­me­ket, egye­bek közt kar­ton­csí­ko­kat és ken­der­kö­te­ge­ket sző be­le mű­ve­i­be. Eze­ket azért al­kal­maz­za, mert így job­ban meg tud­ja ra­gad­ni pél­dá­ul a hul­lám­zás di­na­miz­mu­sát, a kő­zet gyű­rő­dé­sét vagy a bur­ján­zást.
muteremA Mó­ra-mú­ze­um tár­la­tán Kubinyi An­na élet­mű­vé­ből több mint 30 tex­tilt lát­ha­tunk, és egé­szen 2009-ig kö­vet­het­jük nyo­mon a mű­vész­nő mun­kás­sá­gát. Friss al­ko­tá­sai közt ta­lál­ha­tó pél­dá­ul az In memo­ri­am Kőrösi Csoma Sán­dor cí­mű öt négy­zet­mé­te­res em­lék­mű, ami egy­faj­ta ima­tex­til­ként is fel­fog­ha­tó. Az egy­sze­rűbb fali­tex­tilek mel­lett két­ré­te­gű szö­ve­tek is lát­ha­tók, ame­lyek ese­té­ben a fel­szín fel­sza­kad, és te­ret en­ged az al­só ré­teg bur­ján­zá­sá­nak. Kubinyi kis­plasz­ti­ká­i­val a te­ret is meg­hó­dí­tot­ta: alap­za­to­kon ál­ló tex­til­szob­rai szin­tén meg­szem­lél­he­tők.
Al­ko­tá­sai alap­anya­ga a sze­ge­di ken­der, ám né­ha, ha a mű úgy kí­ván­ja, hasz­nál más anya­go­kat, pél­dá­ul sely­met, fé­met, arany­szá­la­kat is. Fő té­mái az élet, a ter­mé­szet, az át­ala­ku­lás és a moz­gás. Míg éle­te so­rán több­nyi­re a ter­mé­szet­ből me­rí­tett ih­le­tet, újab­ban egy­re gya­ko­ribb öt­let­adó­ja Er­dély és a Szé­kely­föld, így a ki­ál­lí­tá­son er­dé­lyi mo­tí­vu­mo­kat fel­dol­go­zó al­ko­tá­sa­it is meg­is­mer­het­jük. A há­rom ál­ta­la szőtt széke­lyka­pu­val a szé­kely­föl­di uta­zá­sa­it ele­ve­ní­ti fel, ahol több­ször is ámu­lat­ba ej­tet­te ezek lát­vá­nya.
A ki­ál­lí­tott mun­kák mel­lett szá­mos fo­tót is ré­sze a tár­lat­nak. Csak így le­he­tett be­mu­tat­ni a mű­vész­nő mun­kás­sá­gát, hi­szen élet­mű­vé­nek je­len­tős ré­sze Ma­gyar­or­szág-, il­let­ve Eu­ró­pa-szer­te kü­lön­fé­le mú­ze­u­mok­ban, va­la­mint ma­gán­tu­laj­don­ban ta­lál­ha­tó. A ki­ál­lí­tás 2010. ja­nu­ár 17-ig te­kint­he­tő meg.

Du­nai Ta­más

Bezár