2020. augusztus 4., kedd English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Kultúra
Forgatás: Fel! – 3D

Na­gyon vár­tam már, hogy vég­re meg­néz­hes­sem a Fel! cí­mű me­sét a mo­zik­ban, mi­vel ma­ga a pusz­ta gon­do­lat, hogy ren­ge­teg szí­nes lu­fi se­gít­sé­gé­vel há­zas­tul, min­de­nes­tül in­dul­ha­tunk ne­ki a vi­lág­nak, ki­nek ne len­ne csá­bí­tó...
forgatasSze­ren­csé­re ez a tör­té­net nem me­rül ki pusz­tán en­­nyi­ben. Le­te­szi a vok­sát amel­lett, hogy örök sze­re­lem igen­is lé­tez­het, rá­vi­lá­gít ar­ra, hogy a gyer­mek­kor idol­jai fel­nőtt fej­jel már nem biz­tos, hogy iga­zi hős­ként hat­nak, sőt in­kább mint­ha azt su­gall­ná, hogy pél­da­ké­pek haj­szo­lá­sa he­lyett in­kább mer­jünk mi ma­gunk hő­sök­ké len­ni. És ha ez sem len­ne elég, meg­mu­tat­ja, hogy élet­kor­tól füg­get­le­nül is ki­ala­kul­hat­nak fon­tos ba­rát­sá­gok. Te­hát ha azt néz­zük, hogy a gyer­me­kek szá­má­ra men­­nyi­re ta­nul­sá­gos a tör­té­net, so­rol­ni le­het, hogy mi min­den van a film­ben, ami er­re al­kal­mas.
Ami na­gyon jó még eb­ben a me­sé­ben, hogy a fel­nőt­tek is tud­ják él­vez­ni, akár ők is ta­nul­hat­nak be­lő­le, még na­po­kig ne­vet­het­nek egy-­e­gy po­é­non, sőt a hüp­pögősebbeknek, mint pél­dá­ul én, még a kön­­nye­ik is ki­csor­dul­hat­nak a tör­té­net bi­zo­nyos pont­ja­in.
Mind­ezek mel­lett szin­te szük­ség­te­len em­lí­te­ni a Pixar tech­ni­kai fej­lett­ség­ét és a 3D-nek is kö­szön­he­tő hi­he­tet­len ké­pi vi­lá­got, ka­rak­ter­meg­for­má­lást, stb.
Ma­gá­ról a tör­té­net­ről né­hány szó: Carl Fredrick­sen sze­rel­mé­vel egy éle­ten át ter­ve­zi, hogy Par­a­dise Falls­ba köl­töz­nek, ahol gyer­mek­ko­ruk nagy hő­se élt át meg­an­­nyi ka­lan­dot. Saj­nos az­tán a ne­he­zen ös­­sze­gyűj­tött pénzt min­dig va­la­mi más­ra kell for­dí­ta­ni­uk. Mi­kor az­tán Carl fe­le­sé­ge meg­hal, az idős úr úgy dönt, va­ló­ra vált­ja ré­gi ál­mu­kat, és há­zas­tul út­nak in­dul. A ka­lan­dok iga­zán csak ott kez­dőd­nek, ami­kor ki­de­rül, hogy egy po­tya­utas is a „fe­dél­ze­ten” van, aki nem más, mint egy alig tíz­éves cserkész­fiú…
Fel! – 3D: szí­nes, ma­gya­rul be­szé­lő, ame­ri­kai ani­má­ci­ós film, 96 perc, 2009. Ren­dez­te: Pe­te Doc­ter, Bob Peter­son.

Petró Ju­li­an­na

Bezár