2020. augusztus 4., kedd English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Kultúra
Desiré Fesz­ti­vál – Sza­bad­ka
Címkék: Kultúra
A sza­bad­kai Kosz­to­lá­nyi De­zső szín­ház szer­ve­zői a Desiré Cen­tral Sta­tion 2009 – WEST szín­há­zi fesz­ti­vál pe­ron­já­ra vár­ják a kor­társ szín­mű­vé­szet iránt ér­dek­lő­dő­ket no­vem­ber 22-től 29-ig. Az ren­dez­vény el­ne­ve­zé­se a desire szó an­gol je­len­té­se (vá­gy) mel­lett utal Kosz­to­lá­nyi De­zső be­ce­ne­vé­re is, más­részt a Desire vil­la­mo­sa im­már há­rom éve si­ker­rel fu­tó ren­dez­vény­so­ro­zat a há­zi­gaz­da szín­ház­ban. A Sze­ged­ről alig fél óra alatt meg­kö­ze­lít­he­tő vaj­da­sá­gi vá­ros­ban Szer­bia, Hor­vát­or­szág, Bosz­nia-Her­ce­go­vi­na, Szlo­vé­nia, Ma­ce­dó­nia, Bul­gá­ria és Ma­gyar­or­szág leg­in­no­va­tí­vabb szín­há­zi tö­rek­vé­sei te­kint­he­tők meg. Az elő­adá­so­kat két hely­szí­nen, a Kosz­to­lá­nyi De­zső Szín­ház­ban és a fel­újí­tott Jad­ran Szín­pa­don tart­ják. A fesz­ti­vál prog­ram­ja és részletek a www.kosz­tolanyi.org hon­la­pon ol­vas­ha­tók.
Bezár