2020. augusztus 4., kedd English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Kultúra
Kultúra
Az SZTE vál­to­zat­la­nul nagy hang­súlyt fek­tet a kul­tu­rá­lis-művészeti prog­ra­mok­ra. No­vem­ber 11-én a Fogor­vos­tu­dományi Kar tar­tott mű­vé­sze­ti „vil­lám­ki­ál­lí­tást” im­po­záns hely­szí­nen, a Reök-­palotában.
Címkék: Kultúra
2009. november 29.
No­vem­ber 15-én az Ope­ra­ver­seny és Fesz­ti­vál a Mezzo Te­le­ví­zi­ó­val ren­dez­vény ke­re­te­in be­lül a ver­seny utol­só elő­adá­sá­ról, Tobias Pick­er: Emme­line cí­mű ope­rá­já­ról Al­föl­di Ró­bert ren­de­ző­vel, Tobias Pick­er ze­ne­szer­ző­vel és Michael Capassó­val, a Dicapo Ope­ra The­atre igaz­ga­tó­já­val a Reök-­palotában Pál Ta­más be­szél­ge­tett.
Címkék: Kultúra
2009. november 29.
2009. november 29.
2009. november 29.
Az SZTE Gó­lya­bá­lon a Kis­csil­lag lé­pett fel a JATE Klub­ban, 20-án pe­dig a Kispál és a Borz ze­nélt az IH Ren­dez­vény­köz­pont­ban. Ezek kap­csán Lovasi And­rás­sal be­szél­get­tünk.
Címkék: Kultúra
2009. november 25.

Min­den év no­vem­be­ré­ben ren­de­zi meg az Universitas-Szeged Szol­gál­ta­tó Non­prof­it Közhasznú Kft. a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem össz­e­gyete­mi gó­lya­bál­ját, im­má­ron ti­ze­dik esz­ten­de­je. Idén a Rek­to­ri Hi­va­tal fel­újí­tá­sa mi­att fél vil­la­mos­meg­ál­ló­val odébb köl­töz­te­tett, leg­e­gyetemibb­nek tar­tott szó­ra­ko­zó­he­lyen, a JATE Klub­ban. A no­vem­ber 12-ére, csü­tör­tök­re eső bu­lin az elő­ze­tes ada­tok sze­rint ezer­há­rom­szá­zan mu­lat­tak.

Bezár