2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Kultúra
Kultúra
2010. május 30.
El­ső önál­ló ki­ál­lí­tá­sa a SZTEage-ban volt, a má­jus 5-én a TIK-ben meg­nyílt en­nek ki­bő­ví­tett vál­to­za­ta, nyá­ron Cambridge-ben lesz­nek lát­ha­tók a ké­pei. Si­ke­rei el­le­né­re még­sem ter­ve­zi, hogy eb­ből fog ké­sőbb meg­él­ni: ma­te­ma­ti­kus akar len­ni, aki­nek a fo­tó­it meg­né­zik az em­be­rek.
Címkék: Kultúra
Száz éve szü­le­tett Lász­ló Gyu­la, a ki­vá­ló egye­te­mi pro­fes­­szor, aki egy­ben a 20. szá­zad egyik meg­ha­tá­ro­zó port­ré­gra­fi­ku­sa és ré­gész­egyé­ni­sé­ge is, a ket­tős hon­fog­la­lás el­mé­le­té­nek ki­dol­go­zó­ja. Áp­ri­lis 22-én meg­nyílt az élet­mű­ve előtt tisz­tel­gő em­lék­tár­lat a sze­ge­di Mó­ra Fe­renc Mú­ze­um­ban.
Címkék: Kultúra
Tea­kós­to­lás­sal egy­be­kö­tött elő­adá­so­kat hall­hat­tunk a gyógy­te­ák jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról áp­ri­lis 28-án az SZTE Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Ka­rán. Az elő­adá­sok után a Kabay Pa­ti­ka mun­ka­tár­sai pe­dig iga­zi be­mu­ta­tót tar­tot­tak a lá­to­ga­tók szá­má­ra a ha­zai gyógy­tea­kí­ná­lat­ból.
Címkék: Kultúra
Tíz esz­ten­dő hí­ján egy év­szá­za­da Sze­ged ékes­sé­ge a Vaszy Vik­tor té­ren ál­ló Bel­vá­ro­si mo­zi épü­le­te, amely 1920-ban ere­de­ti­leg is film­szín­ház­nak épült. En­nek kí­ván mél­tó em­lé­ket ál­lí­ta­ni az az egy éves ün­nep­ség­so­ro­zat, amely­nek egyik leg­fon­to­sabb pil­la­na­ta szep­tem­ber 8-án lesz.
Címkék: Kultúra
Nyári fesz­ti­vál­aján­ló a tel­jes­ség igé­nye nél­kül
Címkék: Kultúra
2010. május 30.
Bezár