2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Sport
Sport
2010. március 28.
A szenvedésben gazdag ala­po­zó idő­szak után már­ci­us 27-én foly­tat­ja baj­no­ki küz­del­me­it a Fit World Go­ril­lák Rugby Club csa­pa­ta az el­ső osz­tá­lyú baj­nok­ság má­so­dik di­ví­zi­ó­já­ban. Egy nap­pal ké­sőbb pe­dig a má­sod­osz­tály Ke­le­ti cso­port­já­ban a Go­ril­lák fi­ók­csa­pa­ta, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Egye­te­mi Hall­ga­tói Ön­kor­mány­za­ta ál­tal tá­mo­ga­tott EHÖK SE rög­bic­sap­a­ta lép pá­lyá­ra.
Címkék: Sport
Még nem volt 19 éves, mi­kor már be­mu­tat­koz­ha­tott a ma­gyar fel­nőtt ví­zi­lab­da-vá­lo­ga­tott­ban Tö­rök Bé­la, a Sze­ged Be­ton re­mény­sé­ge. A most 20 esz­ten­dős pó­lós az­óta egy­re több le­he­tő­sé­get kap Ke­mény Dé­nes ala­ku­la­tá­ban. Bí­zik ben­ne, hogy az idei Eu­ró­pa-baj­nok­ság a nagy át­tö­rést is meg­hoz­hat­ja szá­má­ra.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
DSC_3290_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár