2022. július 4., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  TTIK
TTIK
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem leg­na­gyobb ka­ra a Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar. Az ide já­ró kö­zel 7000 hall­ga­tó nem csak a ma­gas szín­vo­na­lú ok­ta­tás mi­att vá­lasz­tot­ta a TTIK-t, hi­szen a ka­ron vi­lág­szín­vo­na­lú tu­do­má­nyos ku­ta­tá­sok is foly­nak.
Címkék: TTIK
Papp Ka­ta­lin, a Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar Kí­sér­le­ti Fi­zi­kai Tan­szék­ének do­cen­se a kor­sze­rű ok­ta­tás­ra, a hall­ga­tói ku­ta­tá­si le­he­tő­sé­gek­re és a ter­mé­szet­tu­do­má­nyos pá­lyák elő­nye­i­re hív­ja fel a fi­gyel­met.
Címkék: TTIK
2010. január 21.
Címkék: TTIK
2010. január 21.
Címkék: TTIK
2010. január 21.
Címkék: TTIK
Bezár