2022. július 4., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  TTIK
Képzési kínálat
Címkék: TTIK

Az SZTE TTIK-n 2010 szeptem­berétől há­rom, ter­mé­szet­tu­do­mány­ok, in­for­ma­ti­ka és mű­sza­ki kép­zé­si te­rü­le­ten in­dul­nak BSc- és MSc-szakok. Ös­­sze­sen ti­zen­négy alap­sza­kot kí­nál­nak az érdek­lődő érettsé­gizőknek. A ter­mé­szet­tu­do­mány­okon be­lül bi­o­ló­gia, ké­mia, fi­zi­ka, föld­rajz, kör­nye­zet­tan, föld­tu­do­má­nyi és ma­te­ma­ti­ka sza­kok kö­zött le­het vá­lo­gat­ni. In­for­ma­ti­kai te­rü­le­ten gaz­da­ság­in­for­ma­ti­kus, pro­gramter­vező in­for­ma­ti­kus és mér­nök in­for­ma­ti­kus szak, mű­sza­ki te­rü­le­ten pe­dig anyag­mér­nö­ki, kör­nye­zet­mér­nö­ki, bio­mérnö­ki és mo­le­ku­lá­ris bioni­ka szak in­dul. Az alap­kép­zé­sek­re épül­nek az al­kal­ma­zott ma­te­ma­ti­kus, bi­o­ló­gus, csil­la­gász, fi­zi­kus, föld­tu­do­mány, gaz­da­ság­in­for­ma­ti­kus, geo­grá­fus, kör­nye­zet­tu­do­mány, ma­te­ma­ti­kus, pro­gramter­vező in­for­ma­ti­kus és ve­gyész mes­ter­sza­kok. Szin­tén in­dul ősz­től hét ta­ná­ri mes­ter­szak, a bi­o­ló­gia-, föld­rajz-, ké­mia-, fi­zi­ka-, in­for­ma­ti­ka-, ma­te­ma­ti­ka- és kör­nye­zet­tan-ta­ná­ri szak.

Mo­le­ku­lá­ris bioni­ka alapszak

2010 szep­tem­be­ré­ben in­dul elő­ször a hét fél­éves kép­zést jelen­tő mo­le­ku­lá­ris bioni­ka alap­szak. Cél­ja olyan szak­em­be­rek kép­zé­se, akik sze­lek­tív bi­o­ló­gi­ai, mo­le­ku­lá­ris fi­zi­kai-ké­mi­ai, elekt­ro­ni­kai és szá­mí­tás­tech­ni­kai, va­la­mint or­vo­si alap­is­me­re­te­ket és kí­sér­le­ti mód­sze­re­ket/el­já­rá­so­kat a gya­kor­la­ti és el­mé­le­ti mun­ká­ban egy­aránt ké­pe­sek fel­hasz­nál­ni. A sza­kon vég­zet­tek a gyógy­szer­ipar­ban, az or­vo­si bio­tech­no­ló­gi­ai ipar­ban és ezek ro­kon te­rü­le­te­in he­lyez­ked­het­nek el. A kép­zés alap­ját a bi­o­ló­gia – a szük­sé­ges ké­mi­ai is­me­ret­anyag­gal – a fi­zi­ka és az in­for­ma­ti­ka ad­ja, erős ma­te­ma­ti­ka hát­tér­rel. Az el­mé­le­ti ok­ta­tás mel­lett a kí­sér­le­ti, la­bo­ra­tó­ri­u­mi kur­zu­so­kat is tar­tal­maz a szak. A kép­zés­ben fon­tos sze­re­pe van a fi­zi­kai, bi­o­ló­gi­ai és ké­mi­ai szak­nyelv­nek, ezért a har­ma­dik sze­mesz­ter­től kezd­ve le­he­tő­ség van a szak­mai tár­gyak an­gol nyel­ven tör­té­nő hall­ga­tá­sá­ra is.

Gaz­da­ság­in­for­ma­ti­kus alapszak

A hét fél­éves alap­kép­zés so­rán olyan szak­em­be­re­ket ké­pez­nek, akik ké­pe­sek az in­for­má­ci­ós tár­sa­da­lom fel­té­tel­rend­sze­ré­nek meg­fe­le­lő mó­don va­lós üz­le­ti fo­lya­ma­tok és prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ra, in­for­ma­ti­kai fel­ada­tok me­ne­dzse­lé­sé­re. A kép­zést a TTIK In­for­ma­ti­kai Tan­szék­cso­port­ja vég­zi, a ma­te­ma­ti­ka tár­gyak ok­ta­tá­sá­ban a Ma­te­ma­ti­kai Tan­szék­cso­port, a gaz­da­sá­gi is­me­re­tek ok­ta­tá­sá­ban az SZTE Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar vál­lal sze­re­pet. Az alap­szak el­vég­zé­se le­he­tő­ség nyí­lik ezen alap­kép­zés­re épü­lő gaz­da­ság­in­for­ma­ti­kus mes­ter­szak, pro­gramter­vező in­for­ma­ti­kus mes­ter­szak vagy in­for­ma­ti­ka­ta­nár mes­ter­szak el­vég­zé­sé­re.

Kör­nye­zet­mér­nök alapszak

Az alap­sza­kon olyan kor­sze­rű ter­mé­szet­tu­do­má­nyos, öko­ló­gi­ai, mű­sza­ki, köz­gaz­da­sá­gi és me­nedzs­ment­is­me­re­tek­kel ren­delkező kör­nye­zet­mér­nö­kö­ket ké­pez­nek, akik a külön­böző te­rü­le­te­ken jelen­tkező kör­nye­ze­ti ve­szé­lye­ket ké­pe­sek fel­is­mer­ni és a kár­el­há­rí­tá­si te­vé­keny­sé­get irá­nyí­ta­ni, meg­fe­le­lő tech­no­ló­gi­ai meg­ol­dá­so­kat dol­goz­nak ki és al­kal­maz­nak a kör­nye­ze­ti szen­­nye­zé­sek meg­elő­zé­sé­re. A hall­ga­tók kör­nye­zet­tech­no­ló­gus mér­nök, élel­mi­szer­ipa­ri kör­nye­zet­mér­nök, kör­nye­ze­ti biotech­noló­gus mér­nök és lev­eg­őtisz­taság-védel­mi mér­nök szak­irá­nyo­kat vá­laszt­hat­nak. Az alap­szak vé­gez­té­vel mes­ter­kép­zés­ben is le­he­tő­ség van ok­le­ve­les kör­nye­zet­mér­nök vég­zett­ség meg­szer­zé­sé­re, az alap­dip­lo­má­val azon­ban más irá­nyú - pél­dá­ul kör­nye­zet­ku­ta­tó - mes­ter­kép­zés­re is be le­het jut­ni, emel­lett nyit­va áll az út a dok­to­ri fo­ko­zat meg­szer­zé­sé­re is.

Bezár