2022. augusztus 10., szerda English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  TTIK
Az SZTE TTIK 1921-ben kezd­te meg mű­kö­dé­sét, ami­kor Sze­ged vá­ro­sa be­fo­gad­ta a Ko­lozs­vár­ról át­te­le­pült tu­do­mány­egye­te­met. A kar ok­ta­tá­si és ku­ta­tá­si te­vé­keny­sé­gét tu­do­mány­te­rü­le­ti ala­pon fel­osz­tot­ta in­té­ze­tei, tan­szék­cso­port­jai kö­zött. Hat tan­szék­cso­port mű­kö­dik je­len­leg a ka­ron, a Bi­o­ló­gus, Fi­zi­kus, Föld­raj­zi és Föld­ta­ni, In­for­ma­ti­kai, Ké­mi­ai il­let­ve a ma­te­ma­ti­kai tu­do­mány­ágak­kal fog­lal­ko­zó Bo­lyai In­té­zet, plusz a vir­tu­á­lis Kör­nye­zet­tu­do­má­nyi In­té­zet. Ezek mind­egyi­ke rész­ben önál­ló ku­ta­tó és ok­ta­tó in­té­zet­ként is fel­fog­ha­tó. A ka­ron ok­ta­tó 60 pro­fes­­szor kö­zül 12-en tag­jai a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mi­á­nak, az ös­­sze­sen 300 fős ok­ta­tói gár­dá­ból pe­dig több mint 220-an ren­del­kez­nek tu­do­má­nyos fo­ko­zat­tal. A TTIK a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem egyik leg­na­gyobb ka­ra. Kö­zel 7000 hall­ga­tó jár ide, min­den ötö­dik sze­ge­di egye­te­mis­ta TTIK-s hall­ga­tó.

DSC_01581_230x154.png

Címkék

TTIK 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Pataki Tibor- SAJÁT KÖNYVTÁR című kiállítása
  július 14. - augusztus 21.
 • Pót záróvizsgára jelentkezés időpontja
  július 22. - augusztus 19.
 • Kloáka-kanális-klozet- Szeged csatornázásának kultúrtörténete
  július 27. - március 30.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése
  augusztus 01. - augusztus 20.
 • A személyes ügyintézés szünetel a GYTK Tanulmányi Osztályán!
  augusztus 04. - augusztus 18.

Gyorslinkek

Bezár