2022. augusztus 14., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  TTIK
Így látja a hallgató
Címkék: TTIK
ttik_hallgatoAzért vá­lasz­tot­tam a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­met, mert vaj­da­sá­gi va­gyok, és a la­kó­he­lyem­hez leg­kö­ze­leb­bi fel­sőok­tatási in­téz­mény, va­la­mint a kö­zép­is­ko­lá­ban az SZTE-t rek­lá­moz­ták a leg­in­ten­zí­veb­ben, és meg­tet­szet­tek a lá­tot­tak, hal­lot­tak. Ez az el­ső sze­mesz­te­rem, ke­ve­sebb a gya­kor­la­ti órám, de eze­ket a fog­lal­ko­zá­so­kat na­gyon sze­re­tem, mert ke­ve­seb­ben va­gyunk, és kö­ze­leb­bi, köz­vet­len kap­cso­lat tud ki­ala­kul­ni a di­á­kok és a ta­ná­rok kö­zött is. Él­ve­ze­tes előadá­sokon ve­he­tek részt, sze­re­tem a ta­ná­ra­im stí­lu­sos is­mer­te­tő­jét. A vizs­gaidőszak túlél­hető, csak ta­nul­ni kell, er­re na­gyon al­kal­mas az Egye­te­mi Könyv­tár. Ha már el­fá­rad­tál, eset­leg unod a ma­go­lást, be­szél­get­hetsz má­sok­kal, inter­netezhet­sz, vagy meg­ihatsz egy ká­vét.
Sze­ged egy mul­ti­funk­ci­o­ná­lis vá­ros bő­sé­ges kul­tu­rá­lis prog­ram­mal, cso­mó la­za, vi­dám em­ber­rel.
Fa­ra­gó No­é­mi (TTIK, I. föld­rajz)

IMG_0087_DxO_230x154.png

Címkék

TTIK 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Pataki Tibor- SAJÁT KÖNYVTÁR című kiállítása
  július 14. - augusztus 21.
 • Pót záróvizsgára jelentkezés időpontja
  július 22. - augusztus 19.
 • Kloáka-kanális-klozet- Szeged csatornázásának kultúrtörténete
  július 27. - március 30.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése
  augusztus 01. - augusztus 20.
 • A személyes ügyintézés szünetel a GYTK Tanulmányi Osztályán!
  augusztus 04. - augusztus 18.

Gyorslinkek

Bezár