2022. július 4., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  TTIK
Szak­mai szín­vo­nal és em­ber­ség
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem leg­na­gyobb ka­ra a Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar. Az ide já­ró kö­zel 7000 hall­ga­tó nem csak a ma­gas szín­vo­na­lú ok­ta­tás mi­att vá­lasz­tot­ta a TTIK-t, hi­szen a ka­ron vi­lág­szín­vo­na­lú tu­do­má­nyos ku­ta­tá­sok is foly­nak.
Címkék: TTIK

Az 1921 óta mű­kö­dő TTIK je­len­le­gi el­ne­ve­zé­sét 2007-ben kap­ta, az in­for­ma­ti­kai kép­zés sze­re­pé­nek fel­ér­té­ke­lő­dé­se mi­att. Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi, in­for­ma­ti­kai és mű­sza­ki te­rü­le­ten, a bo­lo­gnai rend­szer ös­­szes lép-csőjén kép­zik a szak­em­be­re­ket a ka­ron, ahol 2010 szeptem­berétől a ko­ráb­bi 13 he­lyett már 14 alap­sza­kot kí­nál­nak az if­jú ter­mé­szet­tu­dós je­löl­tek­nek. „A mos­ta­ni tan­év be­is­ko­lá­zá­sá­nál is lát­szott, hogy mi­lyen nagy az érdek­lődés az SZTE TTIK irán­t, bát­ran ál­lít­hat­juk, hogy a há­rom kép­zé­si te­rü­le­tet együtt néz­ve a leg­több je­lent­ke­zett hall­ga­tónk van. És hogy mi­ért jön­nek ide? El kell mon­da­ni, hogy nem kön­­nyű ná­lunk vé­gez­ni, ke­mé­nyen meg kell dol­goz­ni azért a pa­pí­rért, amit itt há­rom, há­rom és fél év alatt meg­sze­rez­het­nek. Ugyan­ak­kor még a vál­ság el­le­né­re is na­gyon jók az el­he­lyez­ke­dé­si esé­lyek a sze­ge­di dip­lo­má­val, amely az EU ál­tal is pre­fe­rált, te­hát kül­föld­ön is jó esél­­lyel le­het mun­ká­hoz jut­ni ve­le” – mond­ja Her­ná­di Klá­ra, a TTIK dé­kán­ja.

ttik
A gyakorlati képzés fontosságáról sem feledkeznek meg a karon. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba

Szín­vo­nal és jó em­be­ri kap­cso­la­tok

Alá­tá­maszt­ják ezt az el­múlt évek fel­mé­ré­sei is, me­lyek sze­rint az sze­ge­di TTIK-n vég­zett hall­ga­tók kö­zel 80 szá­za­lé­ka a vég­zés után fél éven be­lül el tud el­he­lyez­ked­ni a szak­má­já­ban. A Felvi felméré­seiből év­ről év­re ki­de­rül, hogy ér­de­mes er­re a kar­ra jön­ni. De a kar sa­ját ma­ga is min­den év­ben ké­szít egy fel­mé­rést, mely­ben a gó­lyá­kat kér­de­zik ar­ról, mi alap­ján vá­lasz­tot­ták az SZTE TTIK-t. „Ar­ra szá­mí­tot­tunk, hogy a szü­lők be­fo­lyá­sa, eset­leg a ta­ná­rok vé­le­mé­nye alap­ján dön­te­nek. De szá­munk­ra rend­kí­vül hízel­gő mó­don, leg­töb­ben a szak­mai szín­vo­na­lat je­lö­lik meg ok­ként, és most már har­ma­dik éve ez a trend figyel­hető meg” – így a dé­kán.
A szín­vo­nal­hoz pe­dig min­den bi­zon­­nyal hoz­zá­já­rul a ka­ri ok­ta­tók és a hall­ga­tók le­gen­dá­san jó vi­szo­nya. Mint a dé­kán as­­szony is el­mond­ja, ha­gyo­má­nya van itt an­nak, hogy em­ber­ként ke­ze­lik a hall­ga­tót, még a ma­gas lét­szá­mú év­fo­lyam­ok ese­té­ben is. Gyak­ran elő­for­dul, hogy más egyete­mekről ide­ke­rült hall­ga­tók el­cso­dál­koz­nak, men­­nyi­re más a di­á­kok és ta­ná­ra­ik vi­szo­nya, mint ott, ahon­nan át­jöt­tek. A jó vi­szonyt erő­sí­ti egy hi­va­ta­los há­ló is a ka­ron, a ta­nul­má­nyi ta­nács­adók rend­sze­re.

Ku­ta­tá­si le­he­tő­sé­gek

„A klas­­szi­kus egye­tem ok­tat és ku­tat. Ah­hoz, hogy szín­vo­na­las ok­ta­tás foly­jon, ko­moly tu­do­má­nyos hát­tér­re van szük­ség. A sze­ge­di TTIK tu­do­mány­te­rü­le­ti ala­pon hét tan­szék­cso­port­ra osz­lik. Ezek mind­egyi­ke önál­ló ok­ta­tó- és ku­ta­tóin­té­zet­ként is fel­fog­ha­tó, és mind­egyik­ben vi­lág­szín­vo­na­lú ku­ta­tá­sok is foly­nak, me­lyek­be igyek­szünk mi­nél in­kább be­von­ni a hall­ga­tó­kat is” – mond­ja Her­ná­di Klá­ra.
Jól mu­tat­ja ezt a tény: a 2009 áp­ri­li­sá­ban meg­ren­de­zett XXIX. Or­szá­gos Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­ci­án az SZTE ka­rai kö­zül a TTIK hall­ga­tói sze­rez­ték a leg­több, szám sze­rint het­ven­nyolc do­bo­gós he­lye­zést. Aki­ben pe­dig a mes­ter­kép­zés vé­gé­ig elég erős ma­rad a ku­ta­tói pá­lya irán­ti von­za­lom, a kar hét dok­to­ri is­ko­lá­já­nak va­la­me­lyik­ében ki­vá­ló le­he­tő­ség nyí­lik szá­má­ra a tu­do­má­nyos fo­ko­zat meg­szer­zé­sé­re. To­vább nö­ve­li a kar ál­tal nyúj­tott ku­ta­tá­si le­he­tő­sé­ge­ket egy eu­ró­pai uni­ós nagy­be­ru­há­zás, az úgy­ne­ve­zett ELI-projekt is. En­nek ke­re­té­ben Prá­ga és Bu­ka­rest mel­lett 2011-től Sze­ge­den is épül egy lé­ze­res ku­ta­tó­köz­pont, mely a szak­em­be­rek sze­rint tíz évig biz­to­san meg­ha­tá­ro­zó lesz a vi­lág lé­zer­ku­ta­tá­sá­ban. A köz­pont mű­köd­te­té­se 150-200 jól kép­zett szak­em­bert, és ugyan­en­­nyi ku­ta­tót igé­nyel majd. „Ha­tal­mas le­he­tő­sé­get je­lent ez a köz­pont a fi­a­tal ter­mé­szet­tu­dós-je­löl­tek szá­má­ra, mun­ka­he­lye­ket te­remt, il­let­ve olyan ku­ta­tá­si le­he­tő­sé­get, amely a vi­lág bár­me­lyik ku­ta­tó­in­té­ze­té­be na­gyon jó aján­ló­le­vél. És bár azt gon­dol­ná az em­ber, hogy fi­zi­ku­so­kat érint első­sor­ban, sok ki­ha­tá­sa lesz más te­rü­le­tek­re is, a ka­ron be­lül pél­dá­ul az in­for­ma­ti­kai kép­zés­re” – vé­li a dé­kán.

Gya­kor­no­ki le­he­tő­sé­gek

Az erős el­mé­le­ti kép­zés és a ku­ta­tá­si le­he­tő­sé­gek mel­lett a gya­kor­la­ti kép­zés fon­tos­sá­gá­ról sem fe­led­kez­nek meg a ka­ron. Sok szak­hoz tar­to­zik kö­te­le­ző nyá­ri gya­kor­lat, ezek­re az in­téz­mény jó szak­mai kap­cso­la­tai ré­vén ma­ga ajánl­ja ki hall­ga­tó­it külön­böző cé­gek­hez. „Köl­csö­nös igény ez, és nem­csak in­for­ma­ti­kai, de bi­o­ló­gi­ai és ké­mi­ai te­rü­le­ten is több cég­gel van meg­ál­la­po­dá­sunk, me­lyek alap­ján a hall­ga­tók ná­luk vég­zik gya­kor­la­tu­kat, il­let­ve ké­szí­tik dip­lo­ma­mun­ká­ju­kat. Egy­re in­kább ki­tel­je­se­dik ez a rend­szer” – mond­ja Her­ná­di Klá­ra. Aki te­hát él a le­he­tő­ség­gel, a be­ál­lí­tott la­bor­gya­kor­la­to­kon, tan­ter­mi fog­lal­ko­zá­so­kon felül élő­ben is be­le­kós­tol­hat a te­rü­let­be, mely tény­le­ges mun­ká­ját je­len­ti majd a későb­biek­ben, mind­ezt pe­dig anél­kül, hogy ma­gá­nak kel­le­ne ke­res­gél­nie a cé­gek kö­zött.

Elérhetőségek: A kar­ról bő­vebb in­for­má­ci­ó­kat kap­hat az érdek­lődő a www.sci.u-szeged.hu cí­men, va­la­mint a 62-544-507-es te­le­fon­szá­mon.

Infohét: 2010. feb­ru­ár 8-11-ig Infóhetet tar­ta­nak a TTIK Ta­nul­má­nyi Osz­tá­lyán (min­den nap 14-16 órá­ig).

Ke­resz­tes Ju­dit

Bezár