2022. július 4., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  TTIK
A sze­ge­di TTIK ad­ja a leg­töb­bet
Papp Ka­ta­lin, a Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar Kí­sér­le­ti Fi­zi­kai Tan­szék­ének do­cen­se a kor­sze­rű ok­ta­tás­ra, a hall­ga­tói ku­ta­tá­si le­he­tő­sé­gek­re és a ter­mé­szet­tu­do­má­nyos pá­lyák elő­nye­i­re hív­ja fel a fi­gyel­met.
Címkék: TTIK
ttik_oktato„Az SZTE TTIK be­mu­ta­tá­sa­kor az érdek­lődő di­á­kok­nak ta­lán azok a be­nyo­má­sok, in­for­má­ci­ók fon­to­sak, ame­lye­ket a 'hi­va­ta­los' is­mer­te­tők nem tar­tal­maz­nak. Pél­dá­ul, hogy a tu­do­mány­te­rü­le­tek sze­rin­ti fel­osz­tást kö­ve­tő tan­szék­cso­por­tok iga­zi csa­pat­mun­ká­ban ko­or­di­nál­ják a ka­ron fo­lyó kép­zé­sek szak­ja­it. Ez­ál­tal hall­ga­tó­ink a klas­­szi­kus és mo­dern ter­mé­szet­tu­do­má­nyos is­me­re­te­ket nem egy­más­tól el­szi­ge­tel­ve sa­já­tít­ják el, ha­nem sor ke­rül a kap­cso­ló­dá­sok, a külön­böző gya­kor­la­ti al­kal­ma­zá­sok be­mu­ta­tá­sá­ra is. A nan­otech­noló­gia, a lé­ze­rek or­vo­si al­kal­ma­zá­sai, a tér­in­for­ma­ti­ka mo­dern szoft­ve­rei, a nem­li­ne­á­ris je­len­sé­gek vizs­gá­la­ta, az ég­haj­latvál­to­zás kér­dé­sei csak ki­ra­ga­dott pél­dák a komp­lex szem­lé­le­tet igény­lő té­mák­ra. A hall­ga­tók a ku­ta­tó­mun­ká­ba is be­kap­cso­lód­hat­nak tu­do­má­nyos di­ák­kör vagy a dok­to­ri is­ko­lák ke­re­té­ben, ahol le­he­tő­sé­gük nyí­lik a leg­mo­der­nebb ter­mé­szet­tu­do­má­nyos té­mák vizs­gá­la­tá­ra. A tu­do­má­nyos di­ák­kö­ri mun­ka ha­gyo­má­nyos si­ke­res­sé­gét a 2009-es OTDK ered­mé­nyei is mu­tat­ják: a ter­mé­szet­tu­do­má­nyi ka­rok kö­zött or­szá­gos el­ső hely a he­lye­zet­tek ará­nya és a mes­ter­ta­ná­ri ki­tün­te­té­sek szá­ma te­kin­te­té­ben. A hall­ga­tói ku­ta­tó mun­ká­hoz se­gít­sé­get nyúj­ta­nak a Sze­ge­den mű­kö­dő vi­lág­hí­rű ku­ta­tó­in­té­ze­tek, in­no­va­tív vál­lal­ko­zá­sok. A mos­ta­ná­ban in­du­ló ELI-projekt ke­re­té­ben épü­lő szu­per­lé­zer pél­dá­ul kö­zel két­száz, első­sor­ban fi­zi­kus ku­ta­tói mun­ka­he­lyet te­remt Sze­ge­den. De a más sza­kon vég­zett ter­mé­szet­tu­dós is bi­za­kod­hat a jö­vő­ben: egy idei ame­ri­kai vizs­gá­lat meg­ál­la­pí­tá­sa sze­rint 'a leg­jobb ál­lá­sok több­sé­ge ter­mé­szet­tu­do­má­nyi'! A külön­böző szem­pont­ok alap­ján rang­so­rolt két­száz fog­lal­ko­zás kö­zül el­ső he­lyen a ma­te­ma­ti­kus áll, az el­ső húsz­ban ben­ne van a bi­o­ló­gus, fi­zi­kus, in­for­ma­ti­kus, me­te­o­ro­ló­gus. A 'leg­jobb ál­lá­sok' si­ke­res be­töl­té­sé­hez pe­dig sze­rin­tem a sze­ge­di TTIK ad­ja a leg­töb­bet hall­ga­tó­i­nak.”
Bezár