2021. december 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Kultúra
Kultúra
A bel­vá­ros szí­vé­ben vér­be­li kul­tu­rá­lis köz­pont ala­kult a sze­ge­di Egye­te­mi Hall­ga­tói Ön­kor­mány­zat jó­vol­tá­ból. A SZTEage in­nen­től már nem­csak a Sze­ge­di Egye­te­mi Szín­pa­dot ta­kar­ja, ha­nem egy kul­tu­rált szó­ra­ko­zó­he­lyet is a Köl­csey ut­cá­ban.
Címkék: Kultúra
2010. február 20.
A vizs­ga­idő­szak vé­gez­té­vel fel­pezs­dül az élet Sze­ge­den. Hi­á­ba, egy egye­te­mi vá­ros csak iga­zod­ni kény­sze­rül ta­nu­ló pol­gá­ra­i­hoz, még ak­kor is, ha a szor­gal­mi idő­sza­kon kí­vül szin­tén so­kan ér­dek­lőd­nek az ek­ko­ri­ban meg-meg­fo­gyat­ko­zó prog­ra­mok irán­t.
Címkék: Kultúra
Mint azt Miko­la Gyön­gyi, a Grand Café Bá­lint-na­pi fel­ol­va­só­est­jé­nek szer­ve­ző­je el­mond­ta, az új­ra ha­gyo­mány­te­rem­tő szán­dék­kal meg­ren­de­zett es­te a haj­da­ni Pom­pe­ji fo­lyó­irat Bá­lint-na­pi ren­dez­vé­nye­i­nek szo­ká­sa­it is igyek­szik fel­idéz­ni.
Címkék: Kultúra
Ke­dély­já­ték-kon­cert. Ez az al­cí­me an­nak a da­rab­nak, ame­lyet ja­nu­ár­ban mu­tat­tak be nagy si­ker­rel a meg­újult Pin­ce­szín­ház­ban. Az idén fel­osz­ló Sze­ge­di Egye­te­mi Szín­ház leg­újabb – és egy­ben egyik utol­só – elő­adá­sá­ban ér­ték­vál­ság­gal küsz­kö­dő vi­lá­gunk ke­rül mik­ro­szkóp alá. A nagy vizs­gá­ló­dást Rutkai Bo­ri és a Specko Jedno együt­tes ze­né­je fű­sze­re­zi.
Címkék: Kultúra
2010. február 20.
Új nép­raj­zi ki­ál­lí­tás nyí­lik a Kul­túr­pa­lo­tá­ban
Címkék: Kultúra
Bezár