2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
Be­szél ön jo­gá­szul?
Ame­ri­kai jo­gi szak­ér­tő­ket ké­pez­nek
Címkék: Egyetemi Élet

Szep­tem­ber vé­gé­ig még vár­ják azok je­lent­ke­zé­sét, akik ide­gen nyel­vű jo­gi kép­zés­ben sze­ret­né­nek részt ven­ni, nö­vel­ve ez­zel dip­lo­má­juk pi­ac­ké­pes­sé­gét, szé­le­sít­ve jo­gi is­me­re­te­i­ket. A tan­év kez­de­té­vel ugyan­is új év­fo­lya­mot in­dí­ta­nak az Ame­ri­kai Jo­gi Szak­ér­tői Kép­zé­sen.
Hat éve mű­kö­dik a sze­ge­di egye­tem Ál­lam- és Jog­tu­do­má­nyi Ka­rá­nak Ös­­sze­ha­son­lí­tó Jo­gi In­té­ze­té­ben ide­gen nyel­vű jo­gi kép­zés, mely­re mind a jog­hall­ga­tók, mind pe­dig a már vég­zett jo­gá­szok je­lent­kez­het­nek, hogy ame­ri­kai jog­pro­fes­­szo­rok­tól és gya­kor­ló ügy­vé­dek­től ta­nul­has­sa­nak. A tan­terv­ben jo­gi és szak­for­dí­tói tár­gyak is sze­re­pel­nek, így jo­gi vég­zett­ség ese­tén szak­for­dí­tói ok­le­ve­let is sze­rez­het­nek az ér­dek­lő­dők. A kur­zu­so­kon kül­föl­di ta­pasz­ta­la­tok­kal gaz­da­gít­hat­ják tu­dá­su­kat, ami­vel a jo­gi élet­ben kön­­nyeb­ben fog­nak tud­ni bol­do­gul­ni. Ed­dig több mint öt­ven em­ber szer­zett ilyen ké­pe­sí­tést, köz­tük pél­dá­ul a Sze­ge­di Köz­jegy­zői Ka­ma­ra el­nö­ke is. Az el­mé­le­ti kép­zés mel­lett szak­mai gya­kor­la­to­kat is tar­ta­nak a je­lent­ke­zők­nek. Jog­hall­ga­tók­nak a har­ma­dik év­től ja­va­solt a kép­zés­re je­lent­kez­ni, mert ek­kor­tól ren­del­kez­nek a szük­sé­ges alap­is­me­re­tek­kel – tá­jé­koz­ta­tott Me­zei Pé­ter, a kép­zés fe­le­lő­se.
A kur­zu­sok egyik meg­hí­vott ok­ta­tó­ja William DeGarmo, San Fran­cis­có-i ügy­véd, aki im­már több mint har­minc éve dol­go­zik a szak­má­ban. Egy hall­ga­tók­ból és egy már vég­zett dip­lo­má­sok­ból ál­ló cso­por­tot is ké­pez. Mint mond­ja, ér­de­kes, hogy a ma­gyar hall­ga­tók sok­kal na­gyobb elő­kép­zett­ség­gel ren­del­kez­nek az ame­ri­kai jog­rend­szer­rel kap­cso­lat­ban, mint pél­dá­ul a bol­gár vagy lit­ván egye­te­mek di­ák­jai. Meg­le­pő volt pél­dá­ul, hogy az ame­ri­kai szö­vet­sé­gi leg­fel­sőbb bí­ró­ság egy két­száz éves íté­le­té­ről is hal­lot­tak. A pro­fes­­szor an­nak is örül, hogy a hall­ga­tó­ság­ban min­dig van­nak Eras­mus-ösztöndí­ja­sok is, így kül­föl­di egye­te­mek hall­ga­tói is ta­pasz­ta­la­tot sze­rez­het­nek, és a kü­lön­fé­le egye­te­mek­ről ér­ke­zők kü­lön­bö­ző gon­dol­ko­dás­mó­do­kat üt­köz­tet­het­nek az órá­in. Kér­dé­sünk­re, hogy az an­gol nyelv men­­nyi­re je­lent ne­héz­sé­get egy jo­gi elő­adás meg­ér­té­sé­hez, a pro­fes­­szor el­mond­ta, min­dig ké­ri a hall­ga­tó­kat, hogy je­lez­zék, ha nem ér­te­nek va­la­mit. En­nek el­le­né­re meg­fi­gyel­te, hogy itt Ma­gyar­or­szá­gon nem szí­ve­sen sza­kít­ják fél­be az elő­adót a hall­ga­tók, ha nem is ér­te­nek egy-két szót. In­kább óra vé­gén te­szik fel kér­dé­se­i­ket.
Az in­té­zet­nek mű­kö­dik né­met nyel­vű gaz­da­sá­gi jo­gi kép­zé­se is, amely egy­ben a Pots­da­mi Egye­tem­mel kö­zö­sen vitt mes­ter­kép­zés, mely­nek ke­re­té­ben né­met pro­fes­­szo­rok ké­szí­tik fel a je­lent­ke­ző­ket. Itt 2010 őszé­től a DAAD egye­dül­ál­ló mó­don tá­mo­gat­ja a kép­zést. Az ide­gen nyel­vű jo­gi kép­zés hasz­nos­sá­gát mu­tat­ja, hogy a vég­zet­tek kö­zül nem egy hall­ga­tó nem­zet­kö­zi jo­gi iro­dá­ban is el tu­dott he­lyez­ked­ni – emel­te ki Badó At­ti­la, a kép­zést gon­do­zó Ös­­sze­ha­son­lí­tó Jo­gi In­té­zet ve­ze­tő­je.

Arany Mi­hály

Bezár