2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
2010. október 06.
A bo­lo­gnai kép­zés má­so­dik fo­ká­ról an­nak kap­csán igyek­szünk tá­jé­koz­ta­tást nyúj­ta­ni, hogy ok­tó­ber 7-én ren­de­zik meg a Mes­ter­kép­zé­sek Nyílt Nap­ját a TIK-ben, s a feb­ru­ár­ban in­du­ló kép­zé­sek­re no­vem­ber kö­ze­pé­ig vár­ják a je­lent­ke­zé­se­ket.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. október 06.
Ame­ri­kai jo­gi szak­ér­tő­ket ké­pez­nek
Címkék: Egyetemi Élet
2010. október 06.
Work­shop a le­het­sé­ges fej­lesz­té­si irá­nyok­ról
Címkék: Egyetemi Élet
2010. szeptember 30.
Im­már ötö­dik éve egy nap a la­i­ku­sok is ku­ta­kod­nak éj­sza­ka, idén szep­tem­ber 24-én hu­szon­négy vá­ros negy­ven­há­rom in­téz­mé­nyé­ben több mint nyolc­száz prog­ram­mal vár­ták a tu­do­má­nyok iránt ér­dek­lő­dő­ket – így Sze­ge­den kí­vül Ba­ján, Be­rettyó­új­fa­lu­ban, Bu­da­pes­ten, Deb­re­cen­ben, Du­na­új­vá­ros­ban, Eger­ben, Gö­döl­lőn, Gyön­gyö­sön, Győr­ben, Kecs­ke­mé­ten, Mar­ton­vásáron, Mis­kol­con, Mo­son­ma­gya­ró­vá­ron, Nyír­egy­há­zán, Pak­son, Pé­csen, Sá­ros­pa­ta­kon, Sop­ron­ban, Szar­va­son, Száz­ha­lom­bat­tán, Szé­kes­fe­hér­vá­ron, Szom­bat­he­lyen és Veszp­rém­ben.
Címkék: Egyetemi Élet
So­ha en­­nyi bal­eset nem tör­tént még a Dóm té­ren, mint a szom­ba­ti sür­gős­sé­gi be­mu­ta­tó­kon. A ka­to­nai és pol­gá­ri akciókban sen­ki sem sé­rült meg, en­nek el­le­né­re a hely­szín­ről meg­le­he­tő­sen so­kan kö­tés­sel a fe­jü­kön tá­voz­tak.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. szeptember 30.
Az elsõ ízben megszervezett Szolgáltatók Börzéjén kü­lön­bö­ző kép­zé­se­ket nyúj­tó szer­ve­ze­tek és cé­gek vár­ták az ér­dek­lő­dő di­á­ko­kat a TIK át­ri­u­má­ban szep­tem­ber 15-én.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. szeptember 30.
A Szegedi Tudományegyetem Kar­ri­er Iro­dája ok­tó­ber 6-án ha­to­dik al­ka­lom­mal ren­de­zi meg az SZTE őszi Ál­lás­bör­zét a TIK-ben. Az egész na­pos ren­dez­vény jó al­kal­mat ad ar­ra, hogy ne­ves cé­gek képviselőiv­el ta­lál­kozz, bővebb in­for­má­ci­ó­kat sze­rezz, és le­ad­hasd az ön­élet­raj­zod a cé­gek stand­ja­i­nál!
Címkék: Egyetemi Élet
Bezár