2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
Új sze­ná­tust vá­lasz­tunk
Címkék: Egyetemi Élet
Ok­tó­ber 15-én le­jár az SZTE je­len­le­gi sze­ná­tu­sá­nak man­dá­tu­ma. Az egye­tem leg­főbb dön­tés­ho­zó szer­vé­ben 49-en fog­lal­nak he­lyet, a tör­vény úgy ren­del­ke­zik, hogy tiszt­sé­ge alap­ján – hi­va­tal­ból – csak az egye­tem rek­to­ra tag­ja, a töb­bi­e­ket vá­lasz­ta­ni kell, il­let­ve a szak­szer­ve­ze­tek de­le­gál­hat­nak meg­ha­tá­ro­zott szá­mú kép­vi­se­lőt.
Az el­ső for­du­ló­ra (a je­lö­lés­re) ok­tó­ber 4-5-6-án, a má­so­dik for­du­ló­ra (a vá­lasz­tás) ok­tó­ber 11-12-13-án ke­rül sor.
A vá­lasz­tá­si sza­bály­zat sze­rint „a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem min­den al­kal­ma­zott­ja és hall­ga­tó­ja, aki nem áll fe­gyel­mi vagy köz­ügyek­től el­til­tó bün­te­tés ha­tá­lya alat­t, vá­lasz­tó és egy­ben vá­laszt­ha­tó. Az ok­ta­tók és ku­ta­tók az ok­ta­tói, a hall­ga­tók a hall­ga­tói, a nem ok­ta­tó dol­go­zók a dol­go­zói kép­vi­se­lőt vá­lasz­tá­si egy­sé­gek­ben vá­laszt­ják meg.”
A sze­ná­tus­ba – töb­bek kö­zött – ka­ron­ként de­le­gált két ok­ta­tó vagy ku­ta­tó és egy hall­ga­tó ke­rül­het be. Az SZTE-n nem ok­ta­tói és nem ku­ta­tói mun­ka­kör­ben fog­lal­koz­ta­tot­tak (a dol­go­zók) egye­te­mi szin­ten egy vá­lasz­tá­si egy­ség­nek szá­mí­ta­nak, és há­rom sze­ná­tort vá­laszt­hat­nak. A vá­lasz­tá­si egy­sé­gen be­lül két kör­ze­tet ala­kí­tot­tak ki, a há­rom sze­ná­tor­ból a Szent-Györ­gyi Al­bert Kli­ni­kai Köz­pont­hoz (1. kör­zet) tar­to­zó dol­go­zók egyet, az egye­tem töb­bi ka­rá­nak és a ka­rok­hoz nem tar­to­zó min­den más egy­sé­gé­nek (2. kör­zet) dol­go­zói ket­tőt vá­lasz­ta­nak meg.
Az el­ső for­du­ló­ban, a je­lö­lés­nél a sza­va­zó a je­lö­lő­lap­ra an­­nyi sze­mély ne­vét ír­ja fel, amen­­nyi az adott kör­zet­ben meg­vá­laszt­ha­tó. A má­so­dik for­du­ló­ban a meg­vá­laszt­ha­tó sze­ná­to­rok szá­má­nál négy­szer több je­lölt in­dul, te­hát az 1. kör­zet­ben dol­go­zók sza­va­zó­lap­ja­in a ka­pott je­lö­lé­sek szá­má­nak sor­rend­jé­ben az el­ső négy, a 2. kör­zet­ben dol­go­zók sza­va­zó­lap­ja­in az el­ső nyolc név fog sze­re­pel­ni. E je­löl­tek­ből a má­so­dik for­du­ló ered­mé­nye­kép­pen az 1. kör­zet­ből a leg­több vok­sot ka­pott egy, a 2. kör­zet­ből a sza­va­za­tok sor­rend­jé­ben az el­ső két je­lölt lesz a sze­ná­tus ren­des tag­ja. Mind­két for­du­ló le­bo­nyo­lí­tá­sa az ok­ta­tói-ku­ta­tói vá­lasz­tás­sal – mely­nek vá­lasz­tá­si egy­sé­gei a ka­rok, és fe­le­lő­sei a dé­ká­nok – pár­hu­za­mo­san ke­rül sor. A dol­go­zói vá­lasz­tás ter­mé­sze­te­sen kü­lön sza­va­zó­la­pon, kü­lön sza­va­zó­ur­ná­ba tör­té­nik. A vá­lasz­tást kö­ve­tő 15 na­pon be­lül ös­­sze kell hív­ni a sze­ná­tus ala­ku­ló ülé­sét, en­nek idő­pont­ja ok­tó­ber 25. To­váb­bi rész­le­tek az egye­tem hon­lap­ján.
Bezár