2022. január 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Egyetemi élet
Irány a mesterfok!
A bo­lo­gnai kép­zés má­so­dik fo­ká­ról an­nak kap­csán igyek­szünk tá­jé­koz­ta­tást nyúj­ta­ni, hogy ok­tó­ber 7-én ren­de­zik meg a Mes­ter­kép­zé­sek Nyílt Nap­ját a TIK-ben, s a feb­ru­ár­ban in­du­ló kép­zé­sek­re no­vem­ber kö­ze­pé­ig vár­ják a je­lent­ke­zé­se­ket.
Címkék: Egyetemi Élet
mesterfok
Az SZTE nappali és levelező tagozaton is indít mesterképzéseket 2011 februárjában. Fo­tó: S. Cs.
Négy év­vel ez­előtt állt át a ma­gyar fel­ső­ok­ta­tás a több­cik­lu­sú kép­zés­re, mely­ben – ter­mé­sze­te­sen az osz­tat­lan kép­zé­se­ket le­szá­mít­va – min­den szak kez­det­ben hat vagy hét sze­mesz­te­res alap­kép­zés­ként in­dul, majd négy­sze­mesz­te­res (ki­vé­ve a ta­nár­kép­zést, amely öt fél­éves, de má­sod­dip­lo­más vál­to­za­ta két­sze­mesz­te­res) mes­ter­kép­zés­ben foly­ta­tó­dik, foly­ta­tód­hat. Ta­valy azon­ban nem várt fej­le­mény tör­tént: az alap-, más né­ven bach­e­lor kép­zést ke­ve­sen vé­gez­ték el ide­jé­ben, így et­től az év­től vár­ták a ha­zai egye­te­mek és fő­is­ko­lák, va­la­mint az ok­ta­tá­si tár­ca a nagy át­tö­rést, a mes­ter­kép­zés tel­jes gőz­zel va­ló be­in­du­lá­sát.
Mind­hi­á­ba! Mert ugyan 2010 szerptem­berében in­du­ló mes­ter­kép­zé­sek­re töb­ben je­lent­kez­tek, ám az ös­­szes tá­mo­ga­tott he­lyet idén sem si­ke­rült ki­osz­ta­ni. En­nek egy je­len­tős okát Homor Gé­za, az SZTE ok­ta­tá­si igaz­ga­tó vi­lá­gít­ja meg. „Ke­vés a mes­ter­kép­zés­be je­lent­ke­zők szá­ma a mű­sza­ki és a ter­mé­szet­tu­do­má­nyos te­rü­le­tek­ről, mert egész egy­sze­rű­en a hall­ga­tók­nak nem ér­de­kük to­vább­ta­nul­ni, ugyan­is az alap­dip­lo­má­val is el tud­nak he­lyez­ked­ni. Sem­mi kü­lönb­ség nincs az alap- és mes­ter­dip­lo­mák mun­ka­erő-pi­a­ci el­fo­ga­dott­sá­ga kö­zött. Ha a mun­ka­erő-pi­a­ci el­vá­rás el­jut­na odá­ig, hogy mes­ter­sza­kos mun­ka­kör­ben csak a mes­ter­sza­kos ér­vé­nye­sül­het – mint a böl­csész és a tár­sa­da­lom­tu­do­mány­ok te­rü­le­tén –, ak­kor ez nagy­ban be­fo­lyá­sol­ná és moz­gat­ná a je­lent­ke­zők szá­mát” – így az igaz­ga­tó.
Néz­zük a szá­mo­kat! Az ok­ta­tá­si tárca még 2006-ban ha­tá­ro­zott úgy, hogy az ál­la­mi­lag fi­nan­szí­ro­zott bach­e­lor kép­zés­be be­ke­rült di­á­kok egy­har­ma­dát tá­mo­gat­ja majd a mes­ter­fo­ko­zat meg­szer­zé­sé­ben. 2006-ban 50 ezer hall­ga­tó kezd­te az egye­te­met ál­la­mi­lag fi­nan­szí­ro­zott nap­pa­li és le­ve­le­ző mun­ka­rend­ben. 2009-ben, az el­ső mes­ter­sza­kos év­ben a je­lent­ke­zet­tek ará­nya épp­hogy el­ér­te az egy­har­ma­dot (mint­egy 17 ezer fő), fel­ven­ni vi­szont csak a 2006-ban be­ke­rült di­ák­lét­szám ötö­dét (10 ezer fő) si­ke­rült. Az idén az ok­ta­tá­si kor­mány­zat dön­té­se ér­tel­mé­ben ma­xi­mum 19 600 fő ke­rül­he­tett az ál­la­mi­lag tá­mo­ga­tott mes­ter­kép­zés­be, és bár a ta­va­lyi­nál na­gyobb volt a ke­res­let, nem si­ke­rült a ke­ret­lét­szá­mot fel­töl­te­ni, mert a je­lent­ke­zett 25 ezer di­ák kö­zül csak 13,5 ez­ren ju­tot­tak be.
S ha már be­ju­tás. A mes­ter­kép­zés­ben nincs köz­pon­to­sí­tott, egy­sé­ges fel­vé­te­li rend­szer el­len­tét­ben a bach­e­lor kép­zés­sel. Itt az is­ko­lák sa­ját szer­ve­zé­sű al­kal­mas­sá­git tar­ta­nak, te­hát ahány hely­re je­lent­ke­zik va­la­ki, an­­nyi he­lyen kell fel­vé­te­liz­nie. A fel­vé­te­lin a pont­szá­mí­tás me­to­di­ká­ja in­téz­mé­nyen­ként, ka­ron­ként és sza­kon­ként is vál­toz­hat és ép­pen ezért a kü­lön­bö­ző in­téz­mé­nyek azo­nos szak­ja­it egész egy­sze­rű­en le­he­tet­len ös­­sze­ha­son­lí­ta­ni. Nem le­het tud­ni, hol és me­nyit ér a tu­dás, mert ugyan min­den­hol száz­pon­tos ská­lán sú­lyoz­nak, de az alap­sza­kon el­ért ered­mé­nye­ket más­ho­gyan pon­toz­zák, és a dip­lo­ma ered­mé­nyét is más szor­zó­val szo­roz­zák fel. Egyes fel­vé­te­li­ken csak szó­be­li vizs­gát kell ten­ni, van, ahol írás­ban kér­nek szá­mot a tu­dás­ról vagy jel­lem­ző mind­ket­tő, il­let­ve itt-ott elég egy ked­ves be­szél­ge­tés. Ezek után meg­ál­la­pít­ha­tó: akit va­la­ho­va ala­cso­nyabb pont­szám­mal vet­tek fel, az nem fel­tét­le­nül azt je­len­ti, hogy oda a gyen­géb­be­ket ve­szik fel, ha­nem pél­dá­ul ott nem osz­to­gat­ják oly bő­ke­zű­en a pon­to­kat.
Vé­gül né­hány adat: az SZTE-nek közel 120 akk­re­di­tált mes­ter­szak­ja van. 2009-ben 95, idén 93 in­dult. Ezek­re 2009-ben 3047-en (el­ső he­lyen 1530-an) je­lent­kez­tek, eb­ből 1312-en nyer­tek fel­vé­telt. Ez­zel szem­ben 2010-ben 3529-en (el­ső he­lyen 2252-en) je­lent­kez­tek, 1456-an si­ke­re­sen.

Dlusz­tus T. Im­re

Bezár